14. احکام حدود و تعزیرات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 612 ـ در صورتى که حدّى بر شخص مریضى واجب شود، آیا مى توان هشتاد چوب نازک در کنار هم گذاشت و با آن یک ضربه بر بدن بیمار زد؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، آیا تعزیر هم همین حکم را دارد؟ با توجّه به این مقدّمه حکم مسأله زیر را بیان فرمایید: زنى در زمان مجرّد بودن کارى کرده که حکمش تعزیر بوده، و اکنون پس از ازدواج در حالى که در دوران حمل به سر مى برد و شوهرش نیز از این کار او مطّلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجّه به اینکه این زن در حال حاضر هم بیمار است و هم دوران حمل را سپرى مى کند و هم اگر تعزیر شود شوهر وى مطّلع گشته و ممکن است وى را طلاق دهد، یا مفاسد دیگرى ایجاد مى شود، آیا در چنین مواردى مثلا مى توان سى ترکه نازک کنار هم گذاشت و به عنوان تعزیر با آن یک ضربه بر بدن او وارد کرد؟

جواب: در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد. و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلّاق هم قناعت کرد، و تعزیر منحصر به شلاّق نیست، و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط اینکه امید اثر در آن باشد قناعت کرد.

سؤال 613 ـ شخصى که حالت صرع (غش) دارد محکوم به شلاق شده، و هر زمان که او را براى اجراى حدّ حاضر مى کنیم دچار صرع مى شود. چه باید کرد؟

جواب: باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ»(1) استفاده کرد.

سؤال 614 ـ آیا خوردن شراب به مقدار کم (که فقط و فقط براى معالجه باشد، و به هیچ وجه موجب مستى نشود، و توأم با استغفار و اکراه باشد، و معالجه هم بدین طریق میسّر شود، به نحوى که هیچ دارویى نتواند تا این حد مؤثّر باشد، و در حقیقت براى حفظ جان و بقاى وجود باشد ولا غیر) مجاز است؟

جواب: تنها در صورتى جایز است که ضرورت قطعى پیدا کند و داروى منحصر به فرد باشد، و جانشینى نداشته باشد، و غالباً چنین نیست.

سؤال 615 ـ هزینه درمان و بهبودى شخصى که در اثر اجراى حدّ یا قصاص، یکى از اعضاى خود را از دست داده بر عهده بیت المال است یا محکوم؟

جواب: در صورتى که شخص محکوم توانایى درمان داشته باشد برعهده خود اوست. در عین حال مطابق بعضى از روایات حاکم شرع در مورد حدود مى تواند درباره او ارفاق کرده، و هزینه آن را بپردازد. ولى اگر تمکّن ندارد هزینه آن، هم در حدود و هم در قصاص بر عهده بیت المال است.

سؤال 616 ـ در صورتى که هزینه بر بیت المال باشد، اختصاص به معالجات اوّلیّه دارد یا معالجات بعدى را نیز شامل مى شود؟

جواب: تفاوتى نمى کند.

سؤال 617 ـ در بعضى از بیمارستان ها براى اینکه بفهمند انسان بچّه دار مى شود یا نه، از مرد مى خواهند که با عمل استمنا منى خود را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، آیا این کار جایز است؟

جواب: تا ضرورتى ایجاب نکند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جایز نیست.

سؤال 618 ـ خارج کردن منى به وسیله استمنا در صورتى که باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که واقعاً ضرورتى باشد حرام نیست.
1. منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای