15. احکام قصاص
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 619 ـ آیا مجنى علیه (کسى که جنایتى بر او واقع شده) مى تواند قبل از آنکه بمیرد جانى را از قصاص نفس عفو نماید؟ در فرض قصاص عضو چطور؟

جواب: در قصاص عضو جایز است، ولى در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است، و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است.

سؤال 620 ـ در ضربوجرح عمدى اگر مجنى علیه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس یا عضو عفو کند، و همان جنایت سرایت کند و موجب مرگ مجنى علیه شود، آیا حقّ قصاص نفس ساقط مى شود، یا اینکه ولىّ دم مى تواند قصاص را مطالبه کند؟

جواب: بخشیدن قصاص عضو موجب بخشش قصاص خون نمى شود (در مواردى که جراحت سبب قتل گردد یا جانى قصد قتل داشته باشد).
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای