18. احکام ضرورت و اضطرار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 634 ـ آیا تعیین ضرورت بر عهده عرف است، یا شخص مکلّف، یا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟

جواب: موارد مختلف است; در امور ساده بسته به نظر عرف، و در موارد پیچیده بسته به نظر اهل خبره است.

سؤال 635 ـ آیا در موردى که احتمال ضرورت مى رود، مى توان معامله ضرورت نمود؟

جواب: احتمال ضرورت کافى نیست، باید ضرورت ثابت شود; ولى در موارد خطر، خوف خطر کافى است، و یقین به خطر لازم نیست.

سؤال 636 ـ در صورتى که در یک بیمار بنا به ادلّه اى (همچون خلق فرزندان ناقص الخلقه، داشتن بیماریها، زمینه اى که باعث خطر جانى براى زوجه گردد) طبق تشخیص طبیب جلوگیرى از حاملگى لازم باشد، و از طرفى بهترین روش پیشنهادى اطبا نیز مستلزم لمس یا نظر است. آیا این مورد از مصادیق اضطرار است؟

جواب: آرى از مصادیق اضطرار است.

سؤال 637 ـ آیا ضیق امکانات مکانى، لوازم، کارکنان و وقت بیمار، جزء موارد اضطرار است؟

جواب: اضطرار یک امر عرفى است، هرگاه تشخیص داده شود راه منحصر به پزشک جنس مخالف است، یا اگر منحصر نیست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مى شود.

سؤال 638 ـ آیا معطّل شدن بیمار جهت دریافت خدمات درمانى، اضطرار شمرده مى شود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای