19. خوردنیهاى غیر مجاز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 639 ـ با توجّه به اینکه گوشت داخل صدف طبق نظر متخصّصین از بهترین گوشتهاست، و مصداق جدّى «لحماً طریاً» مى باشد، و خواص بى شمارى دارد، و بعضاً اطبا براى معالجه بعضى از امراض تجویز مى کنند، استفاده از آن در صورت اختیار و اضطرار و معالجه چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت بى اشکال است.

 

سؤال 640 ـ گوشت برخى از حیوانات حرام گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثّر است، هر چند سند معتبر علمى و فقهى ندارد. شکار و استفاده از گوشت یا خون این گونه حیوانات چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که طبق تشخیص طبیب متدیّن تنها راه علاج نباشد، جایز نیست.

سؤال 641 ـ خوردن بعضى از مواد، میوه ها و غذاها براى برخى از بیماران ضرر دارد، مصرف این خوردنى ها براى بیماران چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که ضرر مهمّى داشته باشد، خوردن آن حرام است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای