ب) مراجعه به فالگیر و جادوگر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 643 ـ مراجعه به فالگیرها و جادوگران براى معالجه چه حکمى دارد، در حالى که گاه امراض سختى را معالجه مى کنند؟

جواب: رجوع به آنها حرام است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای