ج) استفاده از توالت فرنگى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 644 ـ توالت هاى سنّتى ایران، براى برخى از بیماران از جمله بعضى بیماران قلبى مضر است، آیا استفاده از توالت فرنگى مجاز است؟

جواب: استفاده از توالت فرنگى براى همه مجاز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای