د) تقاضاى مخفى ماندن برنامه هاى درمانى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 645 ـ آیا بیمار مى تواند درخواست کند که کلّیه برنامه هاى درمانى او محرمانه انجام شود؟

جواب: در صورتى که افشا شدن آن لطمه اى به او بزند، حقّ دارد چنین درخواستى کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای