و) مراعات نوبت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 648 ـ آیا مراعات نوبت در امورى که طبق نوبت به کار افراد رسیدگى مى شود (مانند نوبت ویزیت پزشکان) یک حق عقلایى و شرعى محسوب شده، و تخلّف از آن حرام است؟

جواب: در حال حاضر که بسیارى از کارها در اجتماع به صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام مى شود این امر یک حق عقلایى محسوب مى گردد. و به تعبیر دیگر، از بین بردن آن نوعى ظلم به حساب مى آید و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (و مى دانیم که در همه جا احکام از شرع گرفته مى شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترعه) آرى در مواردى که در عرفِ عقلا استثنا مى شود، مثل یک بیمار اورژانسى در مطب دکتر و مانند آن، اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای