ز) زمان عیادت از بیمار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 649 ـ در چه روزهایى از هفته نباید به عیادت بیمار رفت؟

جواب: در روایات آمده است که همه روز به عیادت مریض نروید، بلکه یک روز در میان باشد. و اگر بیمارى طولانى شود عیادت پى در پى لزومى ندارد (مگر آن مقدار که باعث شادى بیمار یا پیشرفت بهبودى او گردد) و درباره تفاوت ایّام هفته در مسأله عیادت روایت معتبرى نیافتیم.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای