ج) سفر به بلاد کفر براى درمان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 650 ـ سفر به بلاد کفر به منظور درمان بیمارى چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که درمان در بلاد اسلامى ممکن نشود، و یا بلاد غیر اسلامى در آن مورد ترجیح روشنى داشته باشد مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای