“Teyr” hədisinin əhli-sünnət alimlərindən olan raviləri

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Teyr” hədisinin əhli-sünnət alimlərindən olan raviləri

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimlərindən kimlər teyr hədisini nəql etmişlər sual

Cavab: Bu hədisi əhli-sünnət alimlərindən bir çoxu öz kitablarında nəql etmişlər, o cümlədən:

1 - Əhməd ibn Hənbəl. (1)
2 - Məhəmməd ibn İsa ibn Surə Tirmizi. (2)
3 - Əbu Əhməd ibn Abdullah ibn Ədi Corcani (vəfat tarixi: 365 h.q) (3)
4 - Əbul-Qasim Süleyman ibn Əhməd Təbərani. (4)
5 - Hakim Nişapuri. (5)
6 - Əbu Nəim İsfahani. (6)
7 - Əbul-Qasim Həmzə ibn Yusuf ibn İbrahim Səhmi (vəfat tarixi: 437 h.q) (7)
8 - Əbul-Həsən Əli ibn Məhəmməd Şafei, (İbn Məğazili) (8)
9 - Əbubəkr Əhməd ibn Əli Xətib Bəğdadi (vəfat tarixi: 436) (9)
10 - İzzuddin Əbdül-Həmid Hibətullah Bəğdadi (vəfat tarixi: 665 h.q) (10)
11 - Müvəffəq ibn Əhməd ibn Məhəmməd Məkki Xarəzmi. (11)
12 - Əli ibn Həsən ibn Hibətullah ibn Abdullah Şafei. (12)
13 - İbn Kəsir Əli ibn Əbil-Kərəm (13)
14 – Yusuf ibn Xəzəli ibn Abdullah Bəğdadi (14)
15 - Məhəmməd ibn Yusuf Gənci Şafei. (15)
16 - Əbu Cə`fər Əhməd ((Mühib Təbəri) (16)
17 - Cəmaləddin Əbil-Həccac Yusuf Məzzi (17)
18 - Məhəmməd ibn Əhməd ibn Osman Zəhəbi (18)
19 - Məhəmməd ibn Abdullah Xətib Təbrizi (19)
20 - Əzudiddin Əbdur-Rəhman ibn Əhməd İyci Şafei. (20)
21 - İbrahim ibn Məhəmməd ibn Müəyyəd Cuveyni (21)
22 - İsmail ibn Ömər ibn Kəsir Dəməşqi. (22)
23 - Cəmaləddin Məhəmməd ibn Yusuf Zərəndi Hənəfi. (23)
24 - Nuriddin Əli ibn Əbu Bəkir Heysəmi. (24)
25 - Kəmaləddin Məhəmməd ibn İsa Şafei. (25)
26 - İbn Həcər Əsqəlani. (26)
27 - İbn Səbbağ Maliki. (27)
28 - Bədruddin Əbu Məhəmməd Məhmud ibn Əhməd Eyni. (28)
29 - Əbdür-Rəhman ibn Əbdussalam Səfuri (29)
30 - Əlauddin Əli ibn Muttəqi ibn Hisam Hindi (30)
31 - Mənsur Əli Nasif (31)
32 - Əli ibn Əbi Əbu Bəkir Heysəmi. (32) (33)

 

1. “Fəzailus-səhabə”, 2-ci cild, səh. 560, hədis: 945.
2. “Sunənu Tirmizi”, 5-ci cild, səh. 63.
3. “Əl-kamil”, 2-ci cild, səh. 147, 252, 277, 385; 3-cü cild, səh. 25, 91; 6-cı cild, səh. 370 və 457.
4. “Əl-mu`cəmul-kəbir”, 1-ci cild, səh. 253, hədis: 730; 7-ci cild, səh. 82, hədis: 6437, 10-cu cild, hədis: 10667; “Əl-mu`cəmul-ovsət”, 2-ci cild, səh. 442 və 443, hədis: 1765; 6-cı cild, səh. 314, hədis: 5882, 7-ci cild, səh. 288, hədis: 6557; 8-ci cild, səh. 225, hədis: 7462.
5. “Əl-mustədrəku ələs-səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 130 və 142.
6. “Zikru əxbari İsfahan”, 1-ci cild, səh. 232; “Hilyətul-ovliya”, 6-cı cild, səh. 339.
7. “Tarixu Curcan”, səh. 169, nömrə: 228.
8. “Mənaqibul-İmam Əmirəl-möminin”, səh. 156, hədis: 189, səh. 157, hədis: 190, səh. 161, hədis: 192, səh. 163, hədis: 193, səh. 164, hədis: 194 və 195.
9. “Tarixu Bəğdad”, 8-ci cild, səh. 382, nömrə: 4489, 9-cu cild, səh. 369.
10. “Nəhcul-bəlağə”nin şərhi, 4-cü cild, səh. 221.
11. “Əl-mənaqib”, səh. 107 və 108.
12. “Tarixu mədinəti Dəməşq”, 24-cü cild, səh. 246, 247, 248 və 254.
13. “Usdul-ğabə fi mə`rifətis-səhabə”, 4-cü cild, səh. 30 və 6-cı cild, səh. 339.
14. “Təzkirətul-xəvass”, səh. 44.
15. Kifayətut-talib”, səh. 155.
16. “Ər-riyazun-nəzirə”, 2-ci cild, səh. 103; “Zəxairul-uqba”, səh. 61.
17. “Tuhfətul-əşraf bimə’rifətil-ətraf”, 1-ci cild, səh. 94, hədis: 228.
18. “Tarixi İslam”, raşidi xəlifələrinin tarixi hissəsi, səh. 633; “Siyəru ə’lamin-nubəla”, 13-cü cild, səh. 32; “Təlxisul-mustədrək” 3-cü cild, səh. 130; “Mizanul-e`tidal”, 2-ci cild, səh. 14, 3-cü cild, səh. 58.
19. “Mişkatul-misbah”, 3-cü cild, səh. 1721, hədis: 6085.
20. “Əl-məvaqif”, 2-ci cild, səh. 615.
21. “Fəraidus-simteyn”, 1-ci cild, səh. 210.
22. “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 2-ci cild, səh. 305.
23. “Nəzmu durəris-simteyn”, səh. 100.
24. “Məcməuz-zəvaid”, 9-cu cild, səh. 125 və 126.
25. “Həyatul-həyəvan” 2-ci cild, səh. 340.
26. “Əl-mətalibul-aliyə bizəvaidil-məsanidis-səmaniyə”, 4-cü cild, səh. 61, hədis: 3962; “Lisanul-mizan”, 5-ci cild, səh. 199.
27. “Əl-fusulul-muhimmə”, səh. 37.
28. “Umdətul-qari”.
29. “Nuzhətul-məcalis”, 2-ci cild, səh. 212.
30. “Kənzul-ummal”, 13-cü cild, səh. 167, hədis: 3506 və səh.168
31. “Əttacul-camiu lil-usul” 3-cü cild, səh. 336.
32. “Məcməul-bəhreyn fi zəvaidil-mu’cəmeyn”, 3-cü cild, səh. 380.
33. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 511.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/07/26 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1606