“Qapıların bağlaması” hədisinin raviləri

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Qapıların bağlaması” hədisinin raviləri

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimləri “Qapıların bağlaması” hədisini hansı səhabələrdən nəql etmişlər?

Cavab: “Qapıların bağlaması” hədisini səhabələrdən bir qrupu nəql etmişlər, o cümlədən:

1 - Zeyd ibn Ərqəm

Onun hədisini əhli-sünnət alimlərindən bir çoxu nəql etmişdir, o cümlədən:

– Əhməd ibn Hənbəl. (1)
– Nisai. (2)
– Hakim Nişapuri. (3)
– Ziya Məqdisi. (4)
– İbn Həcər Heysəmi. (5)
2 - Abdullah ibn Ömər:

Onun hədisini nəql və təsdiq edənlərin bəzisi:

– Əhməd ibn Hənbəl. (6)
– İbn Məğazili Şafei. (7)
– Nisai. (8)
– Suyuti. (9)
– Kəlabazi (10)
– Muhibbuddin Təbəri,. (11)
– İbn Həcər Əsqəlani. (12)
– Muttəqi Hindi. (13)
– Əbu Nəim İsfahani. (14)
3 - Ömər ibn Xəttab

Bu hədisi ondan nəql edənlərin bəzisi:

– Hakim Nişapuri. (15)
– Suyuti. (16)
– Xarəzmi. (17)
4 - İmam Əli ibn Əbutalib (əleyhis-salam)
Bu hədisi həzrətdən nəql edənlərin bəzisi:

– Hələbi. (18)
– Muttəqi Hindi. (19)
– Bəzzar. (20)
– Əbu Nəim. (21)
5 - Sə`d ibn Əbi Vəqqas

Bu hədisi ondan nəql edənlərin bəzisi:
– Nisai. (22)
– Təbərani. (23)
– Əbu Nəim. (24)
– Tirmizi. (25)
– Beyhəqi. (26)
– Əsqəlani. (27)
– Qəstəlani. (28)
– Eyni. (29)
– İbn Kəsir. (30)
6 - Cabir ibn Sümrət Səbai
Bu hədisi ondan nəql edən:

– Təbərani. (31)
7 - İbn Abbas
Bu hədisi ondan nəql edənlər:

– Təbərani. (32)
– Tirmizi. (33)
– Nisai. (34)
– Kəlabazi (35)
– Əhməd ibn Hənbəl. (36)
– Əbu Nəim İsfahani. (37)
– İbn Məğazili Şafei. (38)
8 - Cabir ibn Abdullah Ənsari
Bu hədisi ondan nəql edənlərin bəzisi:

– Xətib Bəğdadi. (39)
– Xətib Xarəzmi. (40)
– Əli Muttəqi Hindi. (41)
– Gənci Şafei. (42)
– İbn Muni (43)
9 - Əbu Səid Xudri
Bu hədisi ondan nəql edənlərin bəzisi:

– Tirmizi. (44)
– Hakim Nişapuri. (45)
10 - Sə`d ibn Malik
Bu hədisi ondan nəql edənlərin bəzisi:

– Əhməd ibn Hənbəl. (46)
– Əbu Nəim. (47)
– Suyuti. (48)
11 - Ənəs ibn Malik
Bu hədisi ondan nəql edən:

– Əqili (49)
12 - Bəra ibn Azib
Bu hədisi ondan nəql edən:

– İbn Kəsir Dəməşqi. (50)
13 - Hüzeyfə ibn Üseyd
Bu hədisi ondan nəql edən:

– İbn Məğazili. (51)
14 - Abdullah ibn Məsud
Bu hədisi ondan nəql edən:

– Həmmui. (52)
15 və 16 - Ümmü Sələmə və Ayişə
Bu hədisi onlardan nəql edənlər:

– Beyhəqi. (53)
– Hafiz Əbdül-Ğəni (54) (55)

 

1. “Musnədi Əhməd”, 4-cü cild, səh. 369.
2. “Əs-sunənul-kubra”, 5-ci cild, səh. 118, hədis: 8423.
3. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 125.
4. “Əl-muxtarə”, “Əl-qovlul-musəddəd”dən nəqlən, səh. 16.
5. “Əs-səvaiqul-muhriqə”, səh. 122.
6. “Musnədi Əhməd”, 2-ci cild, səh. 26.
7. “Mənaqibu Əmiril-möminin (əleyhis-salam)”, səh. 261.
8. “Xəsaisu Əmiril-mö`minin (əleyhis-salam)”), səh. 8.
9. “Əl-ləalil-məsnuə”, 1-ci cild, səh. 346.
10. “Məanil-əxbar”, “Əl-qovlul-musəddəd”dən nəqlən, səh. 18.
11. “Ər-riyazun-nəzirə”, 2-ci cild, səh. 192.
12. “Fəthul-Bari”, 7-ci cild, səh. 12.
13. “Kənzul-ummal”, cild 13, səh. 110.
14. “Hilyətul-ovliya”.
15. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 125.
16. “Əl-xəsaisul-kubra”.
17. “Əl-mənaqib”, səh. 238.
18. “Sireyi Hələbi”, 3-cü cild, səh. 346.
19. “Kənzul-ummal”, 3-cü cild, səh. 346.
20. “Musnədi Bəzzar”.
21. “Fəzailus-səhabə”nin nəqlinə əsasən Suyuti “Əl-ləalil-məsnuə”, 1-ci cild, səh. 351.
22. “Xəsaisu Əmiril-möminin (əleyhis-salam), səh. 12 və 13.
23. “Əl-mu`cəmul-ovsət”.
24. “Fəzailus-səhabə”.
25. “Əl-camius-səhih”.
26. “Əs-sunənul-kubra”, 2-ci cild, səh. 243.
27. “Fəthul-Bari”, 7-ci cild, səh. 11.
28. “İrşadus-sari”, 6-cı cild, səh. 84.
29. “Umdətul-qari”, 7-ci cild, səh. 342.
30. “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 7-ci cild, səh. 342.
31 Heysəmi “Məcməuz-zəvaid”, 9-cu cild, səh. 115.
32. “Əl-qovlul-musəddəd”dən nəqən, səh. 17.
33. “Əl-camius-səhih”, 5-ci cild, səh. 641.
34. “Xəsaisu Əmiril-mö`minin Əli ibn Əbutalib (əleyhis-salam), səh. 13 və 14.

35. “Fəzailus-səhabə”.
36. “Musnədi Əhməd”, 1-ci cild, səh. 330.
37. “Hilyətul-ovliya”, 4-cü cild, səh. 153.
38. “Mənaqibu Əli ibn Əbutalib (əleyhis-salam)”, səh. 258.
39. “Tarixu Bəğdad”, 7-ci cild, səh. 205.
40. “Əl-mənaqib”, səh. 60.
41. “Kənzul-ummal”, cild 13, səh. 137.
42. Kifayətut-talib”, səh. 201.
43. “Əl-musnəd” Suyutinin “Əl-ləalil-məsnuə” kitabından nəqlən, 1-ci cild, səh. 347.
44. “Əl-camius-səhih”, 5-ci cild, səh. 639 və 640.
45. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”,.
46. “Musnədi Əhməd”, 1-ci cild, səh. 175.
47. “Məcməuz-zəvaid”, “Fəzailus-səhabə”dən nəqlən, 9-cu cild, səh. 114.
48. “Əl-ləalil-məsnuə”, 1-ci cild, səh. 346.
49. Suyutinin “Əl-ləalil-məsnuə” kitabından nəqlən, 1-ci cild, səh. 351.
50. “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 7-ci cild, səh. 342.

51. Mənaqib Əmirəl-möminin (əleyhis-salam), səh. 253və 257.
52. “Fəzailus-səhabə”dən nəqlən, “Əl-ləalil-məsnuə”, 1-ci cild, səh. 351.
53. “Əs-sunənul-kubra”, 7-ci cild, səh. 65.
54. “İzahul-işkal”dan nəqlən, “Əl-ləalil-məsnuə”, 1-ci cild, səh. 353.
55. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 464.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/08/26 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 814