“Əliyyun məəl-həqq” hədisinin əhli-sünnət alimlərindən olan raviləri

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Əliyyun məəl-həqq” hədisinin əhli-sünnət alimlərindən olan raviləri

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimlərindən kimlər “Əliyyun məəl-həqq” hədisini nəql etmişlər?

Cavab: Bu hədisi əhli-sünnət alimlərindən bir çoxu öz kitablarında qeyd etmişlər, o cümlədən:

1 - Tirmizi. (1)
2 - İbn Əsir. (2)
3 - Hakim Nişapuri. (3)
4 - Zəhəbi (4)
5 - Şəhristani. (5)
6 - Muttəqi Hindi. (6)
7 - Fəxr Razi. (7)
8 - Gənci Şafei. (8)
9 - Əbu Yə`la Musili. (9)
10 - Bədəxşani. (10)
11 - Hafiz Heysəmi. (11)
12 - Təbərani. (12)
13 - Heysəmi. (13)
14 - Suyuti. (14)
15 - Şovkani. (15)
16 - Həmmui. (16)
17 - Zəməxşəri. (17)
18 - İbn Qüteybə. (18)
19 - İbn Əsakir. (19)
20 - Xətib Bəğdadi. (20)
21 - İbn Əbil-Hədid. (21)
22 - Əbu Cə`fər İskafi. (22)
23 - Xarəzmi Hənəfi. (23) (24)

 

1. “Əl-camius-səhih”, 5-ci cild, səh. 592, hədis: 371.
2. “Camiul-üsul”, 5-ci cild, səh. 592, hədis: 3714.
3. “Əl-mustədrək ələs-Səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 134, hədis: 4628.
4. “Təlxisul-mustədrək”.
5. “Nihayətul-əqdam”, səh. 493.
6. “Kənzul-ummal”, 11-ci cild, səh. 642, hədis: 33124.
7. “Ət-təfsirul-kəbir”, 1-ci cild, səh. 205.
8. Kifayətut-talib”, səh. 265, bab 62.
9. “Musnədu Əbu Yə`la”, 2-ci cild, səh. 318, hədis: 1052.
10. “Nəzələl-əbrar”, səh. 58.
11. “Məcməuz-zəvaid”, 7-ci cild, səh. 35.
12. “Əl-mu`cəmul-əvsət”, 5-ci cild, səh. 455, hədis: 4877.
13. “Əs-səvaiqul-muhriqə”, səh. 124.
14. “Əl-camius-səğir”, 2-ci cild, səh. 177, hədis: 5594; “Tarixul-xuləfa”, səh. 116.
15. “Fəthul-Qədir”, 4-cü cild, səh. 356.
16. “Fəraidus-simteyn”, 1-ci cild, səh. 177, hədis: 140.
17. “Rəbiul-əbrar”, 1-ci cild, səh. 828.
18. “Əl-imamətu vəs-siyasət”, 1-ci cild, səh. 73.
19. “İmam Əli (əleyhis-salam)-ın tarixi”, 3-cü cild, səh. 153.
20. “Tarixi Bağdad”, cild, 14, səh. 321.
21. “Nəhcul-bəlağə”nin şərhi cild, 18, səh. 24.
22. “Əl-me`yaru vəl-muvazənə”, səh. 119.
23. “Əl-mənaqib”, səh. 129, hədis: 143.
24. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 424.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/09/22 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1139