Əhli-sünnət alimlərindən “Nur” hədisini nəql edən ravilər

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Əhli-sünnət alimlərindən “Nur” hədisini nəql edən ravilər

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Bu hədisi əhli-sünnət alimlərindən kimlər nəql etmişlər?

Cavab: Bu hədisi əhli-sünnət alimlərindən böyük bir qrupu, o cümlədən aşağıdakılar nəql etmişlər:

1 - Əhməd ibn Hənbəl. (1)
2 - Əbu Hatəm Məhəmməd ibn İdris Razi (2)
3 - Abdullah ibn Əhməd ibn Hənbəl.
4 - İbn Mərdəveyh İsfahani (3).
5 - Əbu Nəim İsfahani.
6 - İbn Əbdül-Birr Qurtubi.
7 - Xətib Bəğdadi. (4)
8 - İbn Məğazili Şafei. (5)
9 - Əbu Şüca Deyləmi.
10 - Asi (6)
11 - Məhəmməd ibn Əli Nətənzi
12 - Xətib Xarəzmi.
13 - İbn Əsakir Dəməşqi. (7)
14 - Məhəmməd ibn Yusif Seyfi.
15 - Muhibbuddin Təbəri. (8)
16 - Əbu Muəyyəd Həmmui. (9)
17 - Məhəmməd ibn Yusif Gənci. (10)
18 - Şəhabuddin İbn Həcər Əsqəlani.
19 - Şəmsudddin Zəhəbi (11)
20 - Qənduzi Hənəfi. (12)
21 - İbn Həcər. (13)
22 - İbn Əbil-Hədid. (14)
23 - Hakim Nişapuri. (15)
24 - Muttəqi Hindi. (16)
25 - Mənavi. (17)
26 - Təbərani. (18)
və s. (19)

 

1. “Təzkirətul-xəvass”ın nəqlinə əsasən, səh. 46.
2. Zeynul-fəta.
3. “Mənaqibu Xarəzmi”dən nəqlən.
4. Kifayətut-talib”-dən nəqlən, səh. 314.
5. “Mənaqibu Əmiril-möminin”, səh. 120.
6. Zeynul-fəta.
7. Kifayətut-talib”dən nəqlən, səh. 315.
8. “Ər-riyazun-nəzirə”, 2-ci cild, səh. 217.
9. “Fəraidus-simteyn”, 1-ci cild, səh. 39 - 44.
10. “Nəzmu durəris-simteyn”, səh. 79.
11. “Mizanul-e`tidal”, 1-ci cild, səh. 507.
12. “Yənabiul-məvəddət”, səh. 10 və 83.
13. “Lisanul-mizan”, 2-ci cild, səh. 229.
14. “Nəhcul-bəlağə”nin şərhi, 2-ci cild, səh. 430.
15. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”, 2-ci cild, səh. 241.
16. “Kənzul-ummal”, 11-ci cild, səh. 608.
17. “Kunuzul-həqaiq”, “Əl-camius-səğir”in haşiyəsində, 1-ci cild, səh. 80.
18. “Əl-mu`cəmul-ovsət”.
19. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 442.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/08/26 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1200