“Rədduş-Şəms” hədisini əhli-sünnət alimlərindən nəql edənlər

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Rədduş-Şəms” hədisini əhli-sünnət alimlərindən nəql edənlər

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimlərindən kimlər “Rədduş-Şəms” hədisini nəql etmişlər?

Cavab: Əhli-sünnət alimlərindən bir qrupu Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in möcüzələrindən hesab olunan bu hədisi nəql etmişlər. Burada onların bəzilərinin adını qeyd edirik:

1 - Hafiz Əbu Cəfər Əhməd ibn Saleh Misri (238), (Buxarinin ustadı), (1)
2 - Hafiz Əbu Bişr Məhəmməd ibn Əhməd Əbdi (321), (3)
3 - Hafiz Əbu Cəfər Təhavi (321), (3)
4 - Hafiz Əbul-Qasim Təbərani, (360), (4)
5 - Hakim Nişapuri, (405), (5)
6 - Əbu İshaq Sələbi, (427), (6)
7 - Əbul-Həsən Mavərdi, (450), (7)
8 - Hafiz Əbubəkr Beyhəqi, (458), (8)
9 - Xətib Bəğdadi, (463), (9)
10 - Qazi Əyaz Əndulusi, (544), (10)
11 - Xətib Xarəzmi, (568), (11)
12 - Əbu Abdullah Gənci Şafei, (658), (12)
13 - Həmmui, (722), (13)
14 - İbn Həcər Əsqəlani, (852), (14)
15 - Qazi Eyni Hənəfi, (855), (15)
16 - Suyuti, (911), (16)
17 - Əbul-Abbas Qəstəlani, (923), (17)
18 - Molla Əli Qari, (1014), (18)
19 - Nuriddin Hələbi Şafei, (1044), (19)
20 - Şəhabuddin Xəffaci Hənəfi, (1069), (20)
21 - Əbu Abdullah Zərqani Maliki, (1122), (21)
22 - Əhməd Zeyni Dehlan Şafei, (1304), (22)
23 - Seyid Momin Şəblənci, (23)
24 - İbn Əbi Asim, (24)
25 - Zəhəbi, (25)
26 - İbn Məğazili Şafei, (26)
27 - Sibt ibn Covzi, (27)
28 - Hafiz İbn Əsakir, (28)
29 - İbn Kəsir, (29)
30 - Muttəqi Hindi, (30)
31 - Diyar Bəkri, (31)
32 - Heysəmi. (32) (33)

 

1. Əbu Cəfər Təhavinin “Mişkatul-asar”, 2-ci cild, səh. 11-dən nəqlən.
2. “Əz-zurriyyətut-tahirə”, səh. 129.
3. “Mişkatul-asar”, 2-ci cild, səh. 11.
4. “Əl-mu`cəmul-kəbir”, cild 24, səh. 145, hədis: 382.
5. “Tarixu Nişapur”, Abdullah ibn Hamid Fəqihin tərcüməsi
6. “Əl-ərais”, səh. 249.
7. “Ə’lamun-nubəla”, səh. 132.
8. Mənavinin nəqlinə əsasən: “Feyzul-Qədir”, 5-ci cild, səh. 440.
9. “Təlxisul-mutəşabeh”, 1-ci cild, səh. 225, nömrə: 353.
10. “Əş-şifa” 1-ci cild, səh. 548.
11. “Əl-mənaqib”, səh. 306, hədis: 301.
12. Kifayətut-talib”, səh. 381, bab 100.
13. “Fəraidus-simteyn”, 1-ci cild, səh. 183, hədis: 146, bab 37.
14. “Fəthul-Bari”, 6-cı cild, səh. 222.
15. “Umdətul-qari”, cild 15, səh. 43.
16. “Əl-xəsaisul-kubra”, 2-ci cild, səh. 310.
17. “Əl-məvahibul-ləduniyyə”, 2-ci cild, səh. 528.
18. “Əl-mirqat fi şərhi mişkat”, 4-cü cild, səh. 287.
19. “Sireyi Hələbi”, 1-ci cild, səh. 386.
20. “Şərhu Şifa”, 3-cü cild, səh. 11.
21. “Şərhul-məvahib”, 5-ci cild, səh. 113.
22. “Əs-sirətun-Nəbəviyyə”, 2-ci cild, səh. 201.
23. “Nurul-əbsar”, səh. 63.
24. “Əs-sunnə”, səh. 584.
25. “Mizanul-e`tidal”, 2-ci cild, səh. 244, Əmmar ibn Mətərin tərcümeyi-halı.
26. “Mənaqibu Əmiril-möminin (əleyhis-salam)”, səh. 96.
27. “Təzkirətul-xəvass”, səh. 287.
28. İmam Əli (əleyhis-salam)-ın tərcümeyi-halı, “Tarixi Dəməşq”dən, 2-ci cild, səh. 283.
29. “Əl-bidayətu vən-nihayə”, 12-ci cild, səh. 349, 11-ci cild, səh. 524 və 13-cü cild, səh. 152.
30. “Kənzul-ummal”, cild 12, səh. 349 və 20-ci cild, səh. 58.
31. “Tarixul-xəmis”, 2-ci cild, səh. 58.
32. “Məcməuz-zəvaid”, 3-cü cild, səh. 50 və 8-ci cild, səh. 297.
33. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 480.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/09/24 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 815