Əhli-sünnət alimlərindən “uxuvvət” hədisini nəql edənlər

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

Əhli-sünnət alimlərindən “uxuvvət” hədisini nəql edənlər

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Əhli-sünnət alimlərindən kimlər “uxuvvət” hədisinin nəql etmişlər?

Cavab: Əhli-sünnət alimlərindən bir çoxu bu hədisi öz kitablarında nəql etmişlər, o cümlədən:

1 - Hafiz Məhəmməd ibn İsa Tirmizi. (1)
2 - Hafiz Əhməd ibn Əli ibn Şüeyb Nisai (2)
3 - Hafiz Məhəmməd ibn Yəzid (İbn Macə Qəzvini adı ilə məşhurdur) (3)
4 - Hafiz Əbu Ömər Yusuf ibn Abdullah Maliki (İbn Abdullah adı ilə məşhurdur) (4)
5 - Hafiz Əbul-Qasim Əli ibn Həsən Şafei (İbn Əsakir adı ilə məşhurdur (5)
6 - Muhibbuddin Təbəri (6)
7 - Hafiz Şəmsəddin Məhəmməd ibn Məhəmməd (İbn Cəzəri Dəməşqi Şafei adı ilə məşhurdur) (7)
8 - Hafiz Əbu Nəim İsfahani (8)
9 - Hafiz Nurəddin Heysəmi (9)
10 - Məhəmməd ibn Səd Katib Vaqidi (10)
11 - İbn Məğazili Şafei (11)
12 - Məhəmməd ibn Yusuf Gənci Şafei (12)
13 - Cəmaləddin Məhəmməd ibn Yusuf Zərəndi Hənəfi (13)
14 - Cuveyni Şafei (14)
15 - İbn HəcərHeysəmi (15)
16 - İsmail ibn Kəsir (16)
17 - Məhəmməd ibn Cərir Təbəri (17)
18 - Əli ibn Hüseyn Məsudi (18)
19 - Əbdül-Məlik ibn Haşim Hümeyri (19)
20 - Əbul-Abbas Məhəmməd ibn Yusuf Qirmani (20)
21 - Məhəmməd ibn Yəhya Bilazəri (21)
22 - İbn İmad Hənbəli Dəməşqi (22)
23 - Hakim Həsəkani (23)
24 - Cəlaləddin Suyuti Şafei (24)
25 - Müvəffəq ibn Məhəmməd Xarəzmi (25)
26 - Zəkəriyya ibn Məhəmməd Qəzvini (26)
27 – Əhməd ibn Əli ibn Həcər Əsqəlani Şafei (27)
28 – Əhməd ibn Məhəmməd ibn Xülləkan Şafei (28)
29 - Bədruddin Eyni Hənəfi (29)
30 - Məhəmməd ibn Əbdul-Mu’ti Misri Hənəfi (30)
31 - Əhməd ibn Hənbəl (31)
32 - Abdullah ibn Əhməd ibn Hənbəl (32)
33 - Əbu Hamid Məhəmməd ibn Məhəmməd Qəzzali Şafei (33)
34 - İzzuddin Əli ibn Əbul-kərəm (İbn Əsir adı ilə məşhurdur) (34)

35 - Əli ibn Hisamuddin (Muttəqi Hindi adı ilə məşhurdur) (35)
36 - Əli ibn Məhəmməd Maliki (İbn Səbbağ adı ilə məşhurdur) (36)
37 - Əbul-Müzəffər Sibt ibn Covzi (37)
38 - Məhəmməd ibn Təlhə Şafei (38)
39 - Məhəmməd ibn Əli Misri (Sibban adı ilə məşhurdur) (39)
40 - Məhəmməd ibn Əbubəkr Ənsari (40)
41 - Əbu Cə`fər İskafi Motəzili (41)
42 - Şəhabuddin Əbşihi (42)
43 - Məhəmməd ibn Musa Dəmiri Şafei (43)
44 - Yusuf ibn İsmail Nəbhani (44)
45 - Hüseyn ibn Məhəmməd Rağib İsfahani (45)
46 - Şəblənci Şafei (46)
47 - Ömər Rza Kəhhalə (47)
48 - Əmr ibn Bəhr Cahiz (48)
49 - Əbdur-Rəuf Mənavi (49)
50 - Xeyruddin Zərkəli (50)
51 - Əbdul-Həlim Cundi (51)

52 - İbn Əbil-Hədid Motəzili (52)
53 - Şeyx İsmail Bəlxi Qənduzi (53)
54 - Məhəmməd ibn Motəmid Xan Bədəxşani (54)
55 - Əbdul-Kərim Xətib Misri (55)

56 - Bəğəvi (56)
57 - Hakim Nişapuri .(57)
58 - Qazi İyci (58)
59 - Şərani Hənəfi (59)

60 - Əbdul-Fəttah Əbdul-məqsud (60)

61- Əbu Yə`la (61)

62 - Əbul-Qasim Təbərani (62)

63 - Beyhəqi (63)

64 - İbn Əbdi Rəbbih (64)

 65- İbn Qüteybə (65) və sair (66)

1. “Səhihi Tirmizi”, 5-ci cild, səh. 363.
2. “Əssunənul-kubra”, 4-cü cild, səh. 74; “Xəsaisu Əmiril-möminin (əleyhis-salam)”, səh. 3.
3. “Sunəni İbn Macə”, 1-ci cild, səh. 44, hədis: 120.
4. “Əl-istiyab”, 3-cü cild, səh. 35.
5. “Tarixi Dəməşq”, Əmirəl-möminin Əli (əleyhis-salam)-ın tərcümeyi-halı, 1-ci cild, səh. 117.
6
. “Ərriyazun-nəzirə”, 1-ci cild, səh. 22.
7. “Əsnəl-mənaqib fi təhzibi əsnəl-mətalib”, səh. 62.
8. “Hilyətul-ovliya”, 2-ci cild, səh. 66.
9. “Məcməuz-zəvaid”, 9-cu cild, səh. 111.
10. “Əttəbəqatul-kəbir”, 1-ci cild, ikinci hissə, səh. 1.
11. “Mənaqibu Əliyyİbn Əbi Talib (əleyhis-salam), səh. 37.
12. Kifayətut-talib”, səh. 65.
13. “Nəzmu durəris-simteyn”, səh. 23.
14. “Fəraidus-simteyn”, 1-ci cild, səh. 68.
15. “Əs-səvaiqul-muhriqə”, səh. 72.
16. “Muxtəsəru təfsiri İbn Kəsir”, 1-ci cild, səh. 323.
17. “Tarixul-uməmi vəl-muluk”, 2-ci cild, səh. 217.
18. “Murucuz-zəhəb”, 2-ci cild, səh. 36.
19. “Əssirətun-Nəbəviyyə”, 1-ci cild, səh. 504.
20. “Əxbarud-duvəl”, səh. 102.
21. “Ənsabul-əşraf”, 2--ci cild, səh. 91.
22. “Şəzəratuz-zəhəb”, 1-ci cild, səh. 50.
23. “Şəvahidut-tənzil”, 1-ci cild, səh. 273.
24. “Tarixul-xiləfa”, səh. 155 və 159.
25. “Əl-mənaqib”, səh. 2.
26. “Əcaibul-məxluqat və ğəraibul-mövcudat”, 1-ci cild, səh. 113.
27. “Əl-isabə”, 2-ci cild, səh. 229.
28. “Vəfəyatul-ə`yan”, 5-ci cild, səh. 230.
29. “Umdətul-qari” – “Səc’ul-Ximam fi hikəmil-İmam” kitabının nəqlinə əsasən – səh. 10, Misir çapı.
30. “Əxbarud-duvəl”, səh. 42.
31. “Musnədi Əhməd”, 1-ci cild, səh. 159.
32. “Yənabiul-məvəddət”, səh. 57.
33. “Ehyau ulumiddin”, 2-ci cild, səh. 153.
34. “Usdul-ğabə”, 1-ci cild, səh. 183.
35. “Kənzul-ummal”, 55-ci cild, səh. 32.
36. “Əl-fusulul-muhimmə”, səh. 38.
37. “Təzkirətul-xəvass”, səh. 24.
38. “Mətalibus-su’l”, səh. 54.
39. “İs’afur-rağibin”, 9-ci cild, səh. 3
66.
40. “Əl-cövhər”, səh. 63.
41. “Əl-me`yaru vəl-muvazənə”, səh. 208.
42. “Əl-mustətrəf”, səh. 119.
43. “Həyatu-həyəvanil-kubra”, 3-cü cild, səh. 103.
44. “Əşşərəful-muəbbəd”, səh. 63.
45 “Muhaziratul-udəba”, 2-ci cild, səh. 213.
46. “Nurul-əbsar”, səh. 5.
47. “Mu’cəmul-muəllifin”, 1-ci cild, səh. 112.
48. “Əl-usmaniyyə”, səh. 134.
49. “Kunuzul-həqaiq”, 1-ci cild, səh. 51.
50. “Əl-ə’lam”, 5-ci cild, səh. 107.
51. “Əl-İmam Cə’fər Sadiq (əleyhis-salam)”, Misir çapı, 1-ci cild, səh. 20
52. “Nəhcul-bəlağə”nin şərhi, 1-ci cild, səh. 284.
53. “Yənabiul-məvəddət”, səh. 50.
54. “Nəzələl-əbrar”, səh. 64.
55. “Əli İbn Əbi Talib – bəqiyyətun-nubuvvət və xatəmul-xilafət”, səh. 109.
56. “Məsabihus-sunnə”, 4-cü cild, səh. 173, hədis: 4769.
57. “Əl-mustədrəku ələs-Səhiheyn”, 3-cü cild, səh. 16, hədis: 4289.
58. “Əl-məvaqif”, səh. 410.
59. “Əttəbəqat”, 2-ci cild, səh. 55.
60. “Əl-İmam Əli İbn Əbi Talib (əleyhissalam)”, səh. 73.
61. “Musnədi Əbu Yə`la”, 1-ci cild, səh. 347, hədis: 445.
62
. “Əl-mu`cəmul-kəbir” cild, 12, səh. 321, hədis: 13549.
63. “Əssunənul-kubra”, 5-ci cild, səh. 106, hədis: 8395.
64. “Əqdul-fərid”, 4-cü cild, səh. 123.
65
. “Əl-imamətu vəssiyasət”, 1-ci cild, səh. 18.
66
. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh. 493.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/07/26 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 984