“Teyr” hədisinin səhabə və tabeindən olan raviləri

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

“Teyr” hədisinin səhabə və tabeindən olan raviləri

Sual :
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:

Sual: Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in səhabələrindən və tabeindən kimlər “Teyr” hədisini nəql etmişlər?

Cavab: Səhabə və tabeindən bir qrupu bu hədisi nəql etmişlər.

Bu hədisin səhabələrdən olan raviləri:

1 – İmam Əmirəl-mu`minin Əli ibn Əbutalib (əleyhis-salam).
2 - Abdullah ibn Abbas.
3 - Səfinə.
4 - Əbu Səid Xudri.
5 - Əbut-tufeyl Amir ibn Vasilə.
6 - Ənəs ibn Malik.
7 - Sə`d ibn Əbi Vəqqas.
8 - Əmr ibn Asi.
9 - Əbu Yəla Mürrə ibn Mürazim
Bu hədisin tabeindən olan raviləri:

1 - Əbu Sə`d Əban ibn Təğlib
2 - Əban ibn Əbi Əyyaş Bəsri.
3 - İbrahim ibn Mühacir Bəcli.
4 - İbrahim ibn Hüdbə.
5 - İsmail ibn Salman ibn Əbi Təlhə.
6 - İsmail ibn Salman ibn Əbi Məğirə.
7 - İsmail ibn Süleyman Təmimi.
8 - İsmail ibn Abdullah ibn Cə`fər ibn Əbutalib.
9 - İsmail ibn Əbdür-Rəhman.
10 - İsmail ibn Vərdan.
11 - Bərzəə ibn Əbdür-Rəhman Bənani
12 - Büreydə ibn Süfyan Əsləmi.
13 - Bəssam ibn Abdullah Seyrəfi.
14 – Sabit ibn Əsləm Bənani
15 - Sabit Bəlxi
16 - Səmamə ibn Abdullah ibn Ənəs ibn Malik.
17 - Cə`fər ibn Süleyman.
18 - Hərəs ibn Məcd.
19 - Həsən ibn Əbil-Həsən Bəsri.
20 - Həsən ibn Həkəm Bəcli.
21 - Həmid ibn Əbi Həmid.
22 -Xalid ibn Əbid Ətki
23 - Zübeyr ibn Əbdi Həmdani.
24 - Ziyad ibn Sərvan.
25 - Ziyad ibn Məhəmməd Sərəfi.
26 - Salim ibn Əbi Üməyyə.
27 - Səid ibn Müsəyyib Qürəşi.
28 - Səid ibn Meysərə Bikri.
29 - Süleyman ibn Həccac Taifi.
30 - Süleyman ibn Tərxan Təmimi.
31 - Süleyman ibn Amir.
32 - Süleyman ibn Mehran Əsədi.
33 - Şəqiq ibn Əbi Abdullah Kufi.
34 - Amir ibn Şərahil
35 - Übbad ibn Əbdüs-Səməd.
36 - Əbdül-Ə’la ibn Amir Sələbi.
37 - Abdullah ibn Malik Ənsari.
38 - Abdullah ibn Süleyman.
39 - Abdullah ibn Quşeyri.
40 - Əbdür-Rəhman ibn Əbi Leyla Ənsari.
41 - Əbdül-Əziz ibn Ziyad.
42 - Əbdül-Məlik ibn Əbi Süleyman.
43 - Əbdül-Məlik ibn Ümeyr.
44 - Osman Təvil.
45 - Ətiyyə ibn Sə`d ibn Cünadə Ovfi.
46 - Əli ibn Əbi Rafe.
47 - Əli ibn Abdullah ibn Abbas.
48 - Əbu Müaviyə Əmmar ibn Müaviyə.
49 - Ömər ibn Əbi Həfs Səqəfi.
50 - Ömər ibn Yə’la ibn Mürrə
51 - Ömər ibn Səlim Bəcli.
52 - Ömər və ibn Abdullah Həmdani.
53 - İmran ibn Müslim Tai
54 - İmran ibn Həsim
55 - İsa ibn Təhman Cəşmi.
56 - Füzeyl ibn Ğəzvan.
57 - Qütadə ibn Düamə.
58 - Gülsüm ibn Cəbr Bəsri.
59 - Məhəmməd ibn Cünadə Kufi
60 - Məhəmməd ibn Xalid Müntəsir.
61 - Məhəmməd ibn Səlim.
62 - Məhəmməd ibn Əbdür-Rəhman Harisə.
63 - İmam Məhəmməd Baqir (əleyhis-salam).
64 - Məhəmməd ibn Əmr ibn Əlqəmə.
65 - Məhəmməd ibn Malik Səqəfi.
66 - Məhəmməd ibn Müslim Qürəşi Zəhri.
67 - Müslim ibn Abdullah Əcrəd
68 - Müslim ibn Keysan Mollai.
69 – Məs’əb ibn Süleyman Ənsari.
70 - Mütrib ibn Təhman Vərraq
71 - Müteyr ibn Əbi Xalid.
72 - Meymun ibn Cabir Səlmi.
73 - Əbu Muvasi ibn Abdullah Cəhəni
74 - Meymun ibn Mehran Cəzəri
75 - Əbu Xələf Meymun.
76 - Əbu Abdullah Nafe Mədəni.
77 -Hilal ibn Süveyd
78 - Yəhya ibn Səid ibn Qeys.
79 - Yəhya ibn Hani ibn Ürvə.
80 - Yəzid ibn Süfyan Təmimi.
81 - Yəla ibn Mürrə.
82 - Nəim ibn Salim ibn Qənbər.
83 - Seyf ibn İbrahim Təmimi.
84 - Əbu-Carud ibn Tariq
85 - Əbu Cə`fər Səbbak
86 - Əbu Hüzeyfə Əqili.
87 - Əbu Həmzə Vasiti
88 - Əbu Davud Səbii.
89 - Əbu Hindi.
 və s. (1)

1. Əli Əsgər Rizvani, “İmamşünaslıq və şübhələrə cavab”, (2), səh.

Peinevesht:
Nəşr tarixi: « 1397/07/26 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1459