İslam dünyasının Myanmar cinayətlərinə etinasız qalması ilə bağlı Ayətullah Məkarim Şirazinin kəskin tənqidi

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 
makarem news

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrində:

İslam dünyasının Myanmar cinayətlərinə etinasız qalması ilə bağlı Ayətullah Məkarim Şirazinin kəskin tənqidi

Görəsən, İslam ölkələri fəryad etməli deyilmi, altmış İslam ölkəsinin iştirak etdiyi İslam konfransı üzvləri fövqəladə toplantı təşkil edib bu məzlumlar barəsində bir tədbir görməməlidirmi?

Qum şəhəri, Məscidul-Əzəmdə təşkil olunan fiqhin ali mühazirələrinin başlanğıcında Ayətullah Məkarim Şirazi, Myanmarda müsəlmanların vəhşicəsinə qətliamını pisləyərək buyurdu: Əvvəllər Birma adlanan Myanmar ölkəsi, Asiyanın cənub-şərqində yerləşir və orada bir neçə milyon müsəlman yaşayır. Buddistlər müsəlmanları qətliam etmək qərarına gəliblər.
Hər gün onların cinayətlərinin faciəvi vəziyyətdə yeni nümunələrinə şahid oluruq. Eşitdiyimə görə Taliban belə onları məhkum edib.
Ayətullah Məkarim Şirazi dünya və İslam aləminin bu vəhşi cinayətlərə etinasız qalmasını kəskin qınayaraq bildirdi: Görəsən, İslam ölkələri fəryad etməli deyilmi, altmış İslam ölkəsinin iştirak etdiyi İslam konfransı üzvləri fövqəladə toplantı təşkil edib bu məzlumlar barəsində bir tədbir görməməlidirmi?
O, davamında buyurdu: İsrailin burnu qanadığında sakit durmayan Təhlükəsizlik Şurası niyə bu xüsusda susmağı seçir? Sanki İslam qeyrəti tapdalanmır. Təhlükəsizlik Şurasından heç nə gözləniləsi deyil, biz müsəlmanlar öz vəzifəmizə əməl etməliyik.
Ayətullah Məkarim Şirazi belə bir təklif irəli sürdü ki, Myanmar probleminin həllindən ötrü İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlikləri briqada yaratsınlar. Onlar 60 İslam ölkəsi nazirlərinin bu məsələ ətrafında müzakirə etdiyini görsələr, bunu nəzərə alarlar və qarşı tərəfin zəif olmadığını görüb müəyyən qərarlar qəbul edə bilərlər. İranın ilk addım atmasında heç bir maneə yoxdur!
O, ünvanlı olaraq bildirdi: Bu halda Təhlükəsizlik Şurası öz ləyaqətini qorumaq üçün müəyyən addımlar ata bilər. Belə durumlarda ciddi davranmaq, fəryad çəkmək, vəhşi və qəddar cinayətkarlar qarşısında duruş sərgiləmək lazımdır. Myanmar müsəlmanlarının əksəriyyəti əhli-sünnədir. Buna rəğmən, biz şiələri necə müdafiə ediriksə, onları da həmin tərzdə müdafiə edirik. Bu da bizim mövcud məsələlərdə ayrı-seçkilik etmədiyimizin göstəricisidir.
Ayətullah Məkarim Şirazi çıxışının başqa hissəsində “Qədir” hadisəsinin məzlumiyyətdən xaric edilməsinin vacibliyini xüsusi vurğulayaraq buyurdu: Sevinc, bayram, get-gəl özü-özlüyündə yaxşıdır və olmalıdır da, amma bütün şiə gəncləri “Qədir” məzmununa daxil etmək gərəkir ki, Qədir hədisinin sənədi mütəvatirdir, məzmunu da Quranın zahiri kimi vazehdir.
O, əlavə etdi: Başqalarını müqəddəslərini təhqir etmədən və ixtilaf amilinə çevrilmədən öz məzhəbimizi müdafiə etməliyik. Bu əsasla, “Qədir-Xum” bayramını daha layiqli keçirməliyik. “Qədir-Xum” bayramı günündə həzrət Məsumə (ə) ziyarətgahından Cəmkəran məscidinə kimi gözəl yürüş keçirilməsi gözlənilir. Mən də söz vermişəm ki, gücüm çatdığı qədər orada iştirak edim.
Yayım tarixi: 09.07.2017


Nəşr tarixi: « 2017/9/8 »
Tags
Qum ??h?ri M?scidul-?z?md? t??kil olunan fiqhin ali mühazir?l?rinin ba?lan??c?nda Ay?tullah M?karim ?irazi Myanmarda müs?lmanlar?n v?h?ic?sin? q?tliam?n? pisl?y?r?k buyurdu: ?vv?ll?r Birma adlanan Myanmar ?lk?si Asiyan?n c?nub-??rqind? yerl??ir v? orada bir neç? milyon müs?lman ya?ay?r. Buddistl?r müs?lmanlar? q?tliam etm?k q?rar?na g?libl?r.H?r gün onlar?n cinay?tl?rinin faci?vi v?ziyy?td? yeni nümun?l?rin? ?ahid oluruq. E?itdiyim? g?r? Taliban bel? onlar? m?hkum edib.Ay?tullah M?karim ?irazi dünya v? ?slam al?minin bu v?h?i cinay?tl?r? etinas?z qalmas?n? k?skin q?nayaraq bildirdi: G?r?s?n ?slam ?lk?l?ri f?ryad etm?li deyilmi altm?? ?slam ?lk?sinin i?tirak etdiyi ?slam konfrans? üzvl?ri f?vq?lad? toplant? t??kil edib bu m?zlumlar bar?sind? bir t?dbir g?rm?m?lidirmi?O davam?nda buyurdu: ?srailin burnu qanad???nda sakit durmayan T?hlük?sizlik ?uras? niy? bu xüsusda susma?? seçir? Sanki ?slam qeyr?ti tapdalanm?r. T?hlük?sizlik ?uras?ndan heç n? g?zl?nil?si deyil biz müs?lmanlar ?z v?zif?miz? ?m?l etm?liyik.Ay?tullah M?karim ?irazi bel? bir t?klif ir?li sürdü ki Myanmar probleminin h?llind?n ?trü ?slam ?lk?l?rinin Xarici ??l?r Nazirlikl?ri briqada yarats?nlar. Onlar 60 ?slam ?lk?si nazirl?rinin bu m?s?l? ?traf?nda müzakir? etdiyini g?rs?l?r bunu n?z?r? alarlar v? qar?? t?r?fin z?if olmad???n? g?rüb mü?yy?n q?rarlar q?bul ed? bil?rl?r. ?ran?n ilk add?m atmas?nda heç bir mane? yoxdur!O ünvanl? olaraq bildirdi: Bu halda T?hlük?sizlik ?uras? ?z l?yaq?tini qorumaq üçün mü?yy?n add?mlar ata bil?r. Bel? durumlarda ciddi davranmaq f?ryad ç?km?k v?h?i v? q?ddar cinay?tkarlar qar??s?nda duru? s?rgil?m?k laz?md?r. Myanmar müs?lmanlar?n?n ?ks?riyy?ti ?hli-sünn?dir. Buna r??m?n biz ?i?l?ri nec? müdafi? ediriks? onlar? da h?min t?rzd? müdafi? edirik. Bu da bizim m?vcud m?s?l?l?rd? ayr?-seçkilik etm?diyimizin g?st?ricisidir.Ay?tullah M?karim ?irazi ç?x???n?n ba?qa hiss?sind? “Q?dir” hadis?sinin m?zlumiyy?td?n xaric edilm?sinin vacibliyini xüsusi vur?ulayaraq buyurdu: Sevinc bayram get-g?l ?zü-?zlüyünd? yax??d?r v? olmal?d?r da amma bütün ?i? g?ncl?ri “Q?dir” m?zmununa daxil etm?k g?r?kir ki Q?dir h?disinin s?n?di müt?vatirdir m?zmunu da Quran?n zahiri kimi vazehdir.O ?lav? etdi: Ba?qalar?n? müq?dd?sl?rini t?hqir etm?d?n v? ixtilaf amilin? çevrilm?d?n ?z m?zh?bimizi müdafi? etm?liyik. Bu ?sasla “Q?dir-Xum” bayram?n? daha layiqli keçirm?liyik. “Q?dir-Xum” bayram? gününd? h?zr?t M?sum? (?) ziyar?tgah?ndan C?mk?ran m?scidin? kimi g?z?l yürü? keçirilm?si g?zl?nilir. M?n d? s?z vermi??m ki gücüm çatd??? q?d?r orada i?tirak edim.Yay?m tarixi: 09.07.2017G?r?s?n altm?? ?slam ?lk?sinin i?tirak etdiyi ?slam konfrans? üzvl?ri f?vq?lad? toplant? t??kil edib bu m?zlumlar bar?sind? bir t?dbir g?rm?m?lidirmi?
Ərbəin zəvvarlarının gömrükdə problem yaşaması rəva deyil

Ayətullah Məkarim Şirazinin Ərbəin Mədəni-maarif mərkəzlərinin idarə heyəti ilə görüşündə

Ərbəin zəvvarlarının gömrükdə problem yaşaması rəva deyil

Fədakarlıq davam edir…

Ayətullah Məkarim Şirazinin rəsmi ofisinin informasiya bloqu tərəfindən yayımlandı

Fədakarlıq davam edir…

 “İzahlı şəriət məsələləri” risaləsində bu ilki fətva dəyişiklikləri elan olundu.

Ayətullah Məkarim Şirazinin ofisi tərəfindən yayımlandı:

“İzahlı şəriət məsələləri” risaləsində bu ilki fətva dəyişiklikləri elan olundu.

Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Ayətullah Məkarim Şirazi Vatikanın sülh və ədalət şurasının sədri ilə görüşündə

Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

Ayətullah Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrinin ilk günündə:

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

 Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin müqəddəs Cəmkəran məscidinin xadimləri ilə görüşündə

Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

Fiqh-xaric dərsinin əvvəlində müzakirə olunmuşdur:

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

 Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrində:

Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1812