Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

YAĞMURLU BULUDLAR

Sual : Yağmurlu buludların yaranması barəsində dərindən təfəkkür etməklə məadın mümkünlüyünü necə dərk etmək olar?
Qısa cavab:

“Vaqiə” surəsinin 68-69-cu ayəsində bu suala cavab verilir: “Heç içdiyiniz su haqqında fikirləşmişsinizmi? Onu buluddan siz nazil etdiniz, yoxsa Bizik nazil edən?” Başa düşmək olar ki, Günəş bir il ərzində fəaliyyətini saxlasa, küləklər hərəkətdən dayansa, atmosferin yuxarı təbəqələri buxarı özündə saxlasa və bitkilər su üzü görməzsə, insanlar susuzluqdan həlak olar, heyvanlar tələf olub gedər, bağlar və əkin sahələri quruyar. Bunun özü də, bir növ ölülərin dirildilməsidir. Ölü torpaqların dirildilməsi və onlara can verilməsi, həm Allahın əzəməti və yeganəliyinə, həm də Qiyamət gününün haqq olmasına əyani bir sübutdur.

 

AXİRƏTİ İNKAR EDƏNLƏRİN ƏQİDƏSİ

Sual : Axirət dünyasını qəbul etməyənlərin ruhun qalması haqqında əqidələri nədən ibarətdir?
Qısa cavab:

Bütpərəstlərin bir qrupu nə Allahı qəbul edir, nə də axirətə etiqad bəsləyirdilər. Quran onların dilindən belə nəql edir:
“Bizim bu dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur; bir dəstə ölür, bir dəstə onların yerini tutur və bizi yalnız təbiət qanunu öldürür." Onların bir qrupu isə Allahı qəbul edirdilər və bütləri onun dərgahında şəfaətçilər sanırdılar. Bütün bunlarla məadı inkar edirdilər. Xüsusilə, onların “Hamə” adlı quşlara olan etiqadı çox məşhurdur. Ərəb əfsanələrinə görə, ərəblər arasında bir çox insanlar inanırdılar ki, insan ruhu bir quşdur və onun bədənində yayılmışdır. İnsan dünyadan gedəndə və yaxud öldürüləndə ruh onun cismindən ayrılaraq cəsədinin ətrafına dəhşətli şəkildə təvaf edir (fırlanır) və onun qəbrinin yanında nalə çəkir.

QURANIN CAVABI

Sual : Quranda axirəti inkar edənlərə necə cavab verilir?
Qısa cavab:

Qurani-kərim müxtəlif ayələrdə bu yanlış fikrə cavab verir və “Sizi əvvəldə yaratdığı kimi (Qiyamət günü) qayıdacaqsınız” (2) ayəsi bu zəmində ən qısa və ən maraqlı bəyandan istifadə edərək buyurur:
Özünüzün ilk öncə necə yarandığınıza baxın. Görün ki, sizin əsasən sudan və müəyyən qədər müxtəlif filizlərdən və onlara bənzər maddələrdən təşkil olunmuş bədəniniz əvvəllər harada idi?
Sizin bədəninizdə işlənmiş suların hər damlası çox güman ki, Yer üzündəki okeanların birində üzməkdə idi. Sonra buxarlandı və buludlara çevrildi və yağış damcıları şəklində yerə töküldü.

MƏNƏVİ NEMƏTLƏR

Sual : Maddi nemətlərdən üstün olan nemətlər hansılardır?
Qısa cavab:

Quran-Kərimdə maddi nemətlərdən, misal üçün ağaclarının altından çaylar axan bağlardan, saraylardan, pakizə həyat yoldaşlarından, rəngarəng meyvələrdən, həmrəy dostlardan və s. söz açılsa da bu nemətlərin kənarından daha əhəmiyyətli mənəvi nemətlərə də toxunulur ki, onların ən əsası Allah rizasıdır. Məsələn “Tövbə” surəsinin 72-ci ayəsində buyurur:

"Allah mömin kişilərə və möminə qadınlara ağaclarının altından çaylar axan, əbədi qalacaqları bağlar vəd etmişdir. Onların əbədi cənnətlərdə pakizə məskənləri olacaq! Həmçinin, Allah tərəfindən olan razılıq isə onların hamısından böyükdür. Budur böyük uğur və qurtuluş!"

HƏZRƏTİ FATİMƏ (S) CƏNNƏT XANIMI

Sual : Nə üçün Peyğəmbər (s) "Fatimədən Cənnət qoxusunu alıram!" – buyurardı?
Qısa cavab:

Süyuti həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: "Merac gecəsi məni Cənnətə daxil etdilər. Mən Cənnət ağaclarından birinin yanında dayandım. Bütün Cənnətdə ondan gözəl, yarpaqları ondan ağ, meyvələri onun meyvələrindən daha ətirli ağac görmədim. Onun meyvələrindən birini dərib yedim. Mənim sülbümdə ondan nütfə hazırlandı. Yer üzünə qayıdandan sonra Xədicə ilə yaxınlığım oldu və Fatimənin (aleyhas-salam) nütfəsi bağlandı. Ona görə də, cənnət qoxusunu almaq istədikdə Fatimənin qoxulayıram."

ZÖHDÜN MƏNASI

Sual : Zöhd nə deməkdir?
Qısa cavab:

Zöhd tərki-dünyalıq, rahiblik və ictimai həyatdan qaçmaq demək deyil, əksinə zöhdün həqiqəti dünyanın pəncəsindən azad olmaq deməkdir. Zahid insan o insana deyilir ki, bütün dünyanı onun ixtiyarına versələr belə, ona ürək bağlamasın.

 

XİLAS OLMAQ ARZUSU

Sual : Qurani-kərimdə Cəhənnəm əhlinin əzabdan xilas olmaq istəklərinə necə cavab veriləcək?
Qısa cavab:

Ayələrdən aydın olur ki, bütün dünyanı versələr də onlardan qəbul olunmayacaq. Cəzanın ağırlığı barədə təsəvvür yaratmaq üçün bundan gözəl misal ola bilməz ki, bir insan yer üzündə olan hər şeyə və yaxud ondan iki dəfə çoxuna sahib olsun və özünü xilas etmək üçün onun hamısını versin, amma heç bir faydası olmasın.

 

CƏHƏNNƏMİN QAPILARI

Sual : Cəhənnəm qapılarının çoxluğu nə deməkdir?
Qısa cavab:

Təfsirlərin birinə görə cəhənnəmin qapıları dedikdə, cənnətin qapıları kimi insanı cəhənnəmə sürükləyən amillər nəzərdə tutulur. Günahlardan hər biri və xeyir əməllərdən hər biri bir qapı hesab edilir. Hədislərdə də bu məsələyə işarə olunmuşdur. Bu təfsirə əsasən 7 ədədi sayı deyil, çoxluğu göstərmək üçündür.

 

HƏYAT MƏNBƏYİ

Sual : Həyat mənbəyi nədir?
Qısa cavab:

Sual bundan ibarətdir ki, kim bu qədər qeyri-adi elm və qüdrət tələb edən, dəqiq, zərif və sirlə dolu bir məsələni, yəni həyat məsələsini əvvəllər həyata malik olmayan öz şüursuz təbiətinə aid edə bilər?
Məhz burada deyirik: Təbiət aləmində həyat məsələsi Allahın varlığını sübut etmək üçün ən önəmli dəlildir.

MƏNƏVİ HƏYATIN MAHİYYƏTİ

Sual : Mənəvi həyat və mənəvi ölüm nə deməkdir?
Qısa cavab:

Qurani-Kərimə görə, çox insanlar fiziki cəhətdən sağ olsalar da ölülərin sırasındadırlar. Tam əksinə, şəhidlər kimi zahirdə ölü amma əbədi sağ insanlar da var. Zahirdə yaşayan amma nəfsani istəklər içində itib-batan, məzlumun naləsini, haqqın nidasını eşitməyən, yoxsul və kimsəsizlərin üzünü, Allahın varlıq aləmindəki əzəmətini görməyən, bir an belə öz keçmiş və gələcəyi haqda fikirləşməyən bir insan Quran məntiqində “ölü” sayılır.

 

ÖLÜMDƏN QACIŞ

Sual : Quran ölümdən qaçmaq üçün cihaddan yayınan insanlara nə cavab verir?
Qısa cavab:

Qurani-Kərimdə belə insanlara belə cavab verilir: "Harada olsanız, hətta möhkəm qalaların içində olsanız belə, ölüm sizi haqlayacaqdır." Sonda ölüm hətta möhkəm qalalarda olsanız belə, bir gün sizi öz caynağına alacaq. Belə isə yaxşı olar ki, bu mütləq və qaçılmaz ölüm insanı mənasız yerlərdə deyil, cihad kimi qurucu və doğru yolda olarkən haqlasın.

BƏRZƏX ALƏMİ HƏDİSLƏRDƏ

Sual : Hədislər Bərzəx aləmini necə sübut edir?
Qısa cavab:

“Kafi” kitabında hədislərin birində İmam Sadiqdən (əleyhis-salam) belə nəql olunur ki, ondan möminlərin ruhları haqda soruşdular. İmam (ə) buyurdu: "Onlar cənnətin hücrələrində (otaqlarında) yaşayırlar. Cənnətin yeməklərindən yeyir, içkilərindən içir və deyirlər: Pərvərdigara! Qiyaməti mümkün qədər tez et və bizə verdiyin vədlərə əməl et!"

ƏMƏL DƏFTƏRLƏRİNİN SAYI

Sual : İnsanın əməlləri müxtəlif kitablarda qeydə alınır?
Qısa cavab:

Ayələrdən aydın olur ki, insanın əməlləri bir neçə kitabda qeydə alınır. Birinci kitab, şəxsi əməl dəftəridir. İkinci kitab, hər bir ümmətin əməl dəftəridir. Üçüncü kitab, əhatəli və ümumi kitab sayılan Lövhi-məhfuzdur.

SƏLİM QƏLB

Sual : Qiyamət günü yeganə nicat mənbəyi olan “Səlim qəlb” nə deməkdir?
Qısa cavab:

Quran ayəsindən aydın olur ki, qiyamət günü "Qəlbi-səlim" yəni sağlam qəlbdən başqa bir şeyin faydası olmayacaq. “Səlim” sözü “səlamət” sözündən alınmış və hər hansı mənəvi xəstəlikdən, əxlaqi və əqidəvi azğınlıqdan uzaq olan qəlb mənasındadır. Əksinə müvafiqlər barəsində deyilir ki, Onların qəlblərində xəstəlik vardır, Allah da (inadkarlıqlarına görə) xəstəliklərini artırar. Səlim qəlbin nə olduğunu izah edən hədislər çoxdur. Onların birində deyilir ki, Səlim qəlb dünya sevgisindən salamat olan bir qəlbdir.

MƏHKƏMƏDƏN QAÇIŞ

Sual : Kimsə Allahın ədalət məhkəməsindən qaçmağa qadirdirmi?
Qısa cavab:

Quran ayəsində deyilir: “Ey insan və cin tayfaları! Əgər (ilahi cəzadan qaçmaq üçün) göylərin və yerin (əhatə) dairəsindən keçə bilsəniz, keçin (və Onun qüdrət dairəsindən çıxa bilsəniz, çıxın). (Lakin İlahi) bir qüdrət olmadan keçə bilməyəcəksiniz (ona da ki, malik deyilsiniz)!”

 

ŞİRKİN İNKARI

Sual : Müşriklərin onlara qarşı yürüdülən ittihamla bağlı ikili cavablarını necə izah etmək olar?
Qısa cavab:

Bu, eynilə cinayət törətmiş şəxslərin davranışı kimidir. Onlar istintaqın ilk dəqiqələrində hər şeyi, hətta öz dostları ilə tanışlığını rədd edirlər.
Amma cinayətlə bağlı faktları və canlı şahidləri ona təqdim edərkən məsələnin kifayət qədər aydın olduğunu və inkar üçün heç bir yol qalmadığını başa düşürlər. Bu ehtimal da var ki, şirki inkar edənlər özlərinin həqiqətən müşrik olduqlarına inanmırlar. Misal üçün xristianlar üç tanrıya inanır və eyni halda özlərini təkallahlı sanırlar.   

 

NİDA GÜNÜ (Yovmut-tənad)

Sual : Nə üçün Qiyamət günü “yovmut-tənad” adlanır?
Qısa cavab:

“Ət-tənad” sözü “nida” kökündəndir və səsləmək deməkdir. Təfsirçilər qiyamət gününə “Yovm ət-tənad” adının verilməsi haqda müxtəlif izahlar vermişlər. Misal üçün bu ad cəhənnəm əhlinin cənnət əhlini səslədiyinə görədir. Yaxud da bu ad insanların bir-birlərini çağırdıqlarına və bir-birlərinə pənah apardıqlarına və bir-birlərindən yardım istədiklərinə görədir.

PAK İNSANLARA YOLDAŞLIQ

Sual : İmanlı insanlar Qiyamət günü kimlərlə yoldaşlıq edəcəklər?
Qısa cavab:

Quran ayəsinə görə Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər peyğəmbərlər, sadiqlər, şəhidlər və saleh insanlarla yoldaşlıq edərlər. Bu, o qədər böyük bir nemətdir ki, hətta axirət dünyasında cənnət nemətlərini təkmil etmək üçün o itaətkar insanlara bəxş edilir. Yəni, onların bütün iftixarlardan əlavə peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlər kimi yoldaşları olacaq.

 

ZALIMLARLA QARŞIDURMA

Sual : Zəif və zülmə məruz qalmış insanlar Qiyamət günü öz günahlarını təkəbbürlü zalım insanların boynuna ata bilərlərmi?
Qısa cavab:

Quran ayəsinə görə zəif və zülmə məruz qalmış insanlar bütün günahlarını zalım insanların boynuna atmağa çalışacaqlar. Lakin müstəkbir insanlar onların bu etirazını qəbul etməzlər. Çünki iradələrinin azad olduğu təqdirdə onların əsassız sözlərinə təslim olmuşlar, küfrə üz gətirmişlər və peyğəmbərlərin məntiqi sözlərini unutmuşlar.

QIYAMƏTİN XÜSÜSİYYƏTLƏRİ

Sual : “Mömin” surəsinin 18, 19 və 20-ci ayələrində Qiyamətin hansı xüsusiyyətlərindən söz açılır?
Qısa cavab:

Bu ayələrdə Qiyamət gününün yeddi xüsusiyyətindən, eləcə də dəhşətli hadisələrdən söz açılır.
İlk öncə buyurur:
“Və onları o yaxın gün ilə qorxut.”
O günün “Qiyamət günü” deyil, “azifə günü” adlandırıması insanda heyrət doğurur. Belə ki, qafillər deməsinlər: “Qiyamət gününə hələ çox qalıb. Zehninizi Qiyamət gününə məşğul etməyin. Bu nisyə proqnozdur.”
Digər xüsusiyyət haqqında buyurur:  
“Həmin gün ürəklər (qorxu və vahimədən) qırtlağa çatacaq.”
İnsan o gün böyük çətinliklərlə üzləşək. Sanki canının ağzından çıxdığını hiss edəcək. Ərəblər bu yerdə “canı xirtdəyə çatıb” ifadəsini işlədirlər.

Cəhənnəmdəkilərin qidası

Sual : Qurani-kərimdə cəhənnəm əhlinin qidası necə təsvir olunur?
Qısa cavab:

Quran “Zəqqum” ağacının xüsusiyyətlərindən söz açaraq buyurur: “Həqiqətən, Biz onu zalımlar üçün bir əzab vasitəsi etdik… Həqiqətən, onlar o qədər ondan yeyərlər ki, qarınlarını onunla doldurarlar. Sonra onlar üçün onun (həmin yeməyin) üstündən qaynar su ilə qarışmış çirkli içki vardır.”
 

Səhifə sayı : 16