نگهدارى سگ در خانه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
حلية المتقين
كراهت ومجازات نگهدارى سگ
1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «مكروه است مسلمان در خانه‌اش سگ نگه دارد».[1] (مگر در مواردى كه خواهد آمد).
2. نيز در روايتى موثّق فرمود: «هر كس در خانه‌اش سگ نگه دارد، هر روز مقدارى از ثواب اعمالش كاسته مى‌شود».[2]
موارد مجاز نگهدارى سگ
1. در حديث است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله به عدّه‌اى كه خانه‌هايشان از شهر دور بود اجازه داد (كه براى حفاظت) سگ نگاه دارند.[3]
2. در روايتى صحيح مى‌خوانيم كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «خيرى در (نگهدارى) سگ‌ها نيست، مگر سگ شكارى يا سگ گلّه (وسگ پاسبان)».[4]
3. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «سگ شكارى را در خانه نگهدارى نكن، مگر اينكه بين تو وآن درى باشد كه بر روى سگ بسته شود».[5]
4. در حديثى موثّق ومعتبر آمده است كه: حيوانات را به جنگ همديگر انداختن كار خوبى نيست، مگر سگى كه براى شكار حيوانات بفرستند.[6]
5. در چندين روايت معتبر آمده است كه: هرگاه حيوانى را سگ شكارى تعليم‌ديده شكار كند، اگر هنگامى به آن برسى كه هنوز جان در بدن دارد آن را ذبح كن واگر جان نداشته باشد حلال است؛ مشروط بر اينكه به هنگام فرستادن سگ به سوى شكار، بسم الله گفته باشى وآنچه را حيوانات ديگر يا سگى كه براى شكار تعليم داده نشده شكار كنند، اگر زمانى به آن برسى كه هنوز جان دارد وآن را ذبح كنى حلال است؛ در غير اين صورت حرام است وهر حيوانى را كه با تير (پيكان‌دار يا بى‌پيكان) شكار كنى به گونه‌اى كه تير در بدنش فرو رود، چنانچه هنگامى به او برسى كه جان داشته باشد آن را ذبح كن واگر جان داده باشد در صورتى كه به هنگام انداختن تير، نام خدا را برده باشى حلال است. واگر با شمشير ونيزه وسلاح‌هاى ديگر (از اين قبيل) شكار كرده باشى همين حكم را دارد. وچنانچه با سنگ يا تفنگ يا كمان يا گلوله وساير چيزهايى كه از جنس آهن نيست وشكار بر اثر سنگينى آن چيز از پا بيفتد، چنانچه زمانى به آن برسى كه جان داشته باشد وآن را ذبح كنى حلال است وگرنه حرام است».[7]
چيزهايى كه حيوانات مى‌فهمند وما نمى‌فهميم
در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «از پى شكار نرويد كه بيم ضرر براى شما مى‌رود وهنگامى كه صداى سگ وفرياد الاغ را مى‌شنويد از شرّشيطان رانده‌شده به خداپناه ببريد،زيراآنهاچيزى مى‌بينندكه شمانمى‌بينيد».[8]
[1] . كافى، ج 6، ص 552، ح 1.
[2] . همان، ح 2.
[3] . كافى، ج 6، ص 552، ح 2.
[4] . همان، ص 553، ح 11.
[5] . همان، ص 552، ح 4.
[6] . همان، ح 5.
[7] . كافى، ج 6، ص 203، ح 4 و5 وص 205، ح 14.
[8] . علل الشرايع، ج 2، ص 582 و583، باب 385، ح 23.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma