23. علّت سختگیرى در اثبات بعضى جرایم

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
پاسخ به پرسش های مذهبی
24. چرا باید حیوان با شرایط مخصوصى ذبح شود؟22. چرا نمى توان قرآن را به غیر مسلمان داد؟

سؤال: چرا براى اثبات عمل منافى عفّت، باید چهار نفر گواهى دهند؟ آیا این سختگیرى در مرحله اثبات جرم، موجب ازدیاد عمل منافى عفّت نیست؟
از این گذشته، چرا قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز; هر شخص عاقلى اقرارى بر ضرر خود کند، مؤثّر خواهد بود.» در این جا الغا شده و کسى که شخصاً اعتراف به ارتکاب عمل منافى عفّت کند تا سه مرتبه از او پذیرفته نخواهد شد و تنها در مرتبه چهارم از او پذیرفته مى شود؟
 
پاسخ: اصولا قانون اسلام در مورد مجازات اعمال منافى عفّت، صورت خاصّى دارد که جهات لازم در آن رعایت شده است; یعنى از یک سو مجازات این اعمال را کاملا شدید و سنگین قرار داده است که از تازیانه و تبعید شروع مى شود و در بعضى از موارد به اعدام منتهى مى گردد; و از سوى دیگر، راه اثبات این جرم را مشکل قرار داده است تا آن جا که تعداد شهود لازم را براى اثبات آن، دو برابر شهود در سایر جرم ها قرار داده و یک مرتبه اقرار خود شخص را هم کافى ندانسته است.
ضمیمه شدن این دو جهت به یکدیگر - تشدید اصل مجازات و سختگیرى در راه اثبات جرم - وضع خاصّى به این قانون جزایى داده است; به این معنا که، این قانون تأثیر روانى خود را در جلوگیرى افراد از ارتکاب این نوع گناهان دارد و در عین حال، عملا افراد زیادى را هم شامل نمى گردد.
به عبارت دیگر: منظور اصلى از وضع این گونه قوانین، جلوگیرى افراد از ارتکاب جرم است نه اعدام و از بین بردن آنها; و این اثر، از سنگین بودن نوع مجازات گرفته مى شود; براى این که شخص مرتکب، هر لحظه مجازات شدید را در نظر خود مجسّم مى کند و احتمال مى دهد بر اثر پیش آمدى جرم او اثبات گردد; ترس و وحشت او را فرا مى گیرد و همین ترس و وحشت از مجازات احتمالى آینده، غالب افراد را از ارتکاب گناه باز مى دارد.
غالباً دیده ایم که براى ارتکاب گناه بزرگى - مانند فروش موادّ مخدّر - در شرایط خاصّى مجازات شدیدى مانند «اعدام» تعیین مى گردد; اگر چه این مجازات مخصوص شرایط معیّنى است، امّا همان احتمال به وجود آمدن شرایط آن، تأثیر قابل توجّهى در روح مرتکبین مى گذارد.
خلاصه این که: قوانین جزایى اسلام در این قسمت طورى معیّن شده که حدّاکثر تأثیر خود را در جلوگیرى از گناه داشته باشد و در عین حال، دامان عدّه زیادى را نیز نگیرد. روى این حساب، اجراى مجازات اعدام در یک یا چند مورد هم که باشد اثر شدید خود را در افکار سایر مرتکبین مى گذارد; زیرا همین اندازه که احتمال دارد یک روز این قانون گریبان آنها را نیز بگیرد براى بیدارى آنها کافى است.

 

24. چرا باید حیوان با شرایط مخصوصى ذبح شود؟22. چرا نمى توان قرآن را به غیر مسلمان داد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma