A Brief Introduction in to the Life of Imam Ḥasan (‘a)

The Official Website of Grand Ayatollah Makarem Shirazi

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

CAPTCHA:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
Sort by
 

A Brief Introduction in to the Life of Imam Ḥasan (‘a)

Question: Can you give us an introduction in to the life of Imam Ḥasan (‘a)?
Concise answer:
Detailed answer: The second leader of the Shias was born in the middle of the holy month of Ramaḍān, during the 3rd year Hijrī, in the holy city of Medina. He was the son of Imam ‘Alī (‘a) and the Lady Fāṭimah (‘a), the daughter of the Holy Prophet (ṣ) of Islam.[1]

Imam Ḥasan (‘a) was no older than seven when the Holy Prophet (ṣ) passed away. After the passing of the Prophet (ṣ), his father Amīr al-MuÞminīn (‘a) lived for approximately another 30 years, until he was martyred in the year 40 Hijrī. At this point, he was s e l e c ted for the divine station of the Imamate and he held this position for approximately 10 years until his martyrdom at the behest of Mū‘āwīya in the year 50 Hijrī. He died at the age of 48 and was buried in the graveyard of Baqī‘ in Medina.[2]


Footnote: [1] Ibn Shahrashūb, Manāqib Āal Abī Ṭālib, edited by Ḥajj Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥallāti, Qum, MuÞasisahÞ Intishārāt ÝAllāmah, vol. 4, p. 28; Shaykh Mufīd, al-ÞIrshād, Qum, Manshūrāt Maktabah Baṣīratī, (Bī Tā) p. 187; Ibn Athīr, Usd al-qābah fī maÝrifah al-saḥābah, Tehran, Al-Maktabah Islāmiya, vol. 2, p. 10; Ibn Ḥajar ÝAsqalānī, Al-Isābah fī tamayyūz al-saḥābah, First Edition, Beirut, Dār AḥyāÞ al-Tarāth al-ÝArabī, 1328 Hijrī Qamarī, vol. 1, p. 328.

[2] Taken from the text: Sīrah Pīshvāyān, Mahdī Pīshvāī, p. 87.
Published on: « 1393/04/05 »
CommentList
*Text
*Captcha http://makarem.ir
Visits : 2609