Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 
makarem news

Ayətullah Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrində:

Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.

Əhli-sünnə alimləri Çeçenistanda bildirdilər ki, vəhhabilik əhli-sünnə təriqətlərindən deyil.

Vəhhabilik İslamla əlaqəsi olmayan saxta bir təriqətdir/ Vəhhabiliyi sarsıdan amillər tezliklə hazır olacaq.
Əhli-sünnə alimləri Çeçenistanda bildirdilər ki, vəhhabilik əhli-sünnə təriqətlərindən deyil. Biz də bizdən olmadığını deyirik. Həmd olsun Allaha ki, onları sarsıdacaq amillər də hazırdır. Dünya artıq vəhhabilərin təhlükəli mövcud olduğunu anlamağa başlayır.  
Ayətullah Məkarim Şirazi Qum şəhərinin Məscidi-Əzəmində keçirilən fiqhin ali mühazirələrində bildirdi:
Allahın Rəsulu (s) buyurub: “Qəlbinin daşürəklilikdən çıxıb yumşaqlaşmasını və hacətinin qəbul olmasını istəyirsənsə, yetimə sevgi göstər və ona nəvaziş et, öz yediyin yeməklərdən ona da ver.


Məkarim Şirazi cənabları həm də xatırlatdı: İŞİD üzvləri, İŞİD və vəhhabilərin timsalında olan şəxslərdə gözə dəyən daşürəklilik və rəhmsizlik insan qəlbinin pis hallarındandır. Qurani-kərim Bəni-İsrailin bir dəstəsi barədə deyir ki, bu fərdlərin qəlbləri daş kimidir, hətta daşdan da bərkdir, çünki daşlar dağıla, parçalana bilirlər.


Ayətullah Məkarim Şirazi qəlbin bəzən yumşaldığına diqqət çəkərək buyurdu: İnsan xəstə, əlil və müflis şəxslərlə rastlaşdıqda və bu kimi bir çox narahatedici mənzərələr qarşısında yumşalır, gözündən yaş gəlir və yardım göstərməyə çalışır.
Birinci növ qəlb ölüb-öldürmə, qantökməyə səbəb olur və yırtıcı heyvanların qəlbidir. İkinci növ qəlb insan qəlbidir, hansı ki emosional məsələlərdə yumşalmağı bacarır.


O, yetimə yardım etməyin müxtəlif aspektlərinə toxunaraq buyurdu: Yetimə fiziki və mənəvi qida lazımdır. Bədənindən əlavə, ruhu da qidalanmalıdır. Yetimə xidmət ikitərəflidir, yəni yetimə xidmət edən də fayda götürür; qəlbi yumşalır, insani səciyyələri üzə çıxır və Allah Rəsulunun (s) sözünə əsasən, hacətlərinə çatır.


Ayətullah Məkarim Şirazi bildirdi: Təhmil edilmiş müharibədən sonra çoxları yetim qalıb. Camaat onlara baxmalı, fiziki və mənəvi qidalarını verməlidir. Xeyir işin təkrarı insan ruhiyyəsini yüksəldir və insanda əxlaqi səciyyələrin davamlılığını artırır.


Məkarim Şirazi cənabları bəzi vəhhabi müftilərinin iranlıları müsəlman saymamalarını bəyan etməklə yanaşı buyurdu: Bəziləri cavab verir ki, Məhəmməd ibn Abdullahın (s) İslamı, Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamından ayrıdır. Peyğəmbərin (s) İslamı şəfqət və məhəbbətlə dolduğu halda, Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamı qantökməyə, qətlə, yandırmağa və viran qoymağa çağırır.


O, bunu da xatırlatdı: Peyğəmbər (s) İslamında “Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah (s)” – deyən kəslər qardaşdırlar, amma Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamına əsasən, vəhhabilərdən qeyrisi kafirdir.
Ayətullah Məkarim Şirazi buyurdu: Allah Rəsulunun İslamına əsasən, qeyri-müsəlmanlar sizinlə müharibə etmədikləri müddətcə, sevgi göstərməli və ədalətə riayət etməlisiniz. Məhəmməd ibn Əbdülvəhhabın İslamında isə qeyri-müsəlmanların qızlarını, övladlarını bazara çəkir və qul kimi satırlar. Biz Məhəmməd ibn Abdullahın (s) İslamını qəbul etmişik, sizin deyil!


O xatırlatdı: Sizin “islamınız” İslam deyil! Çeçenistanda Əhli-sünnə alimlərinin vəhhabilləri öz təriqətlərindən saymamaqları və bunu birbaşa elan etmələri sevindirici haldır. Biz də deyirik ki, onlar bizdən deyil. Deməli, vəhhabilərin İslamdan olmaması məsələsində yekdilik.
Ayətullah Məkarim Şirazi vəhhabiliyin İslamla heç bir əlaqəsi olmayan saxta təriqət olmasını bəyan etməklə yanaşı buyurdu: Həmd olsun Allaha ki, onları sarsıdacaq amillər də hazırdır. Dünya artıq vəhhabilərin təhlükəli mövcud olduğunu anlamağa başlayır.  
Yayım tarixi: 15.09.2016


Nəşr tarixi: « 2016/9/16 »
Tags
?hli-sünn? aliml?ri Ceçenistanda bildirdil?r ki v?hhabilik ?hli-sünn? t?riq?tl?rind?n deyil.V?hhabilik ?slamla ?laq?si olmayan saxta bir t?riq?tdir/ V?hhabiliyi sars?dan amill?r tezlikl? haz?r olacaq.?hli-sünn? aliml?ri Ceçenistanda bildirdil?r ki v?hhabilik ?hli-sünn? t?riq?tl?rind?n deyil. Biz d? bizd?n olmad???n? deyirik. H?md olsun Allaha ki onlar? sars?dacaq amill?r d? haz?rd?r. Dünya art?q v?hhabil?rin t?hlük?li m?vcud oldu?unu anlama?a ba?lay?r.  Ay?tullah M?karim ?irazi Qum ??h?rinin M?scidi-?z?mind? keçiril?n fiqhin ali mühazir?l?rind? bildirdi:Allah?n R?sulu (s) buyurub: “Q?lbinin da?ür?klilikd?n ç?x?b yum?aqla?mas?n? v? hac?tinin q?bul olmas?n? ist?yirs?ns? yetim? sevgi g?st?r v? ona n?vazi? et ?z yediyin yem?kl?rd?n ona da ver”.M?karim ?irazi c?nablar? h?m d? xat?rlatd?: ???D üzvl?ri ???D v? v?hhabil?rin timsal?nda olan ??xsl?rd? g?z? d?y?n da?ür?klilik v? r?hmsizlik insan q?lbinin pis hallar?ndand?r. Qurani-k?rim B?ni-?srailin bir d?st?si bar?d? deyir ki bu f?rdl?rin q?lbl?ri da? kimidir h?tta da?dan da b?rkdir çünki da?lar da??la parçalana bilirl?r.Ay?tullah M?karim ?irazi q?lbin b?z?n yum?ald???na diqq?t ç?k?r?k buyurdu: ?nsan x?st? ?lil v? müflis ??xsl?rl? rastla?d?qda v? bu kimi bir çox narahatedici m?nz?r?l?r qar??s?nda yum?al?r g?zünd?n ya? g?lir v? yard?m g?st?rm?y? çal???r.Birinci n?v q?lb ?lüb-?ldürm? qant?km?y? s?b?b olur v? y?rt?c? heyvanlar?n q?lbidir. ?kinci n?v q?lb insan q?lbidir hans? ki emosional m?s?l?l?rd? yum?alma?? bacar?r.O yetim? yard?m etm?yin müxt?lif aspektl?rin? toxunaraq buyurdu: Yetim? fiziki v? m?n?vi qida laz?md?r. B?d?nind?n ?lav? ruhu da qidalanmal?d?r. Yetim? xidm?t ikit?r?flidir y?ni yetim? xidm?t ed?n d? fayda g?türür; q?lbi yum?al?r insani s?ciyy?l?ri üz? ç?x?r v? Allah R?sulunun (s) s?zün? ?sas?n hac?tl?rin? çat?r.Ay?tullah M?karim ?irazi bildirdi: T?hmil edilmi? müharib?d?n sonra çoxlar? yetim qal?b. Camaat onlara baxmal? fiziki v? m?n?vi qidalar?n? verm?lidir. Xeyir i?in t?krar? insan ruhiyy?sini yüks?ldir v? insanda ?xlaqi s?ciyy?l?rin davaml?l???n? art?r?r.M?karim ?irazi c?nablar? b?zi v?hhabi müftil?rinin iranl?lar? müs?lman saymamalar?n? b?yan etm?kl? yana?? buyurdu: B?zil?ri cavab verir ki M?h?mm?d ibn Abdullah?n (s) ?slam? M?h?mm?d ibn ?bdülv?hhab?n ?slam?ndan ayr?d?r. Pey??mb?rin (s) ?slam? ??fq?t v? m?h?bb?tl? doldu?u halda M?h?mm?d ibn ?bdülv?hhab?n ?slam? qant?km?y? q?tl? yand?rma?a v? viran qoyma?a ça??r?r.O bunu da xat?rlatd?: Pey??mb?r (s) ?slam?nda “??h?du ?n la ilah? ill?llah v? ??h?du ?nn? Muh?mm?d?n R?sulullah (s)” – dey?n k?sl?r qarda?d?rlar amma M?h?mm?d ibn ?bdülv?hhab?n ?slam?na ?sas?n v?hhabil?rd?n qeyrisi kafirdir.Ay?tullah M?karim ?irazi buyurdu: Allah R?sulunun ?slam?na ?sas?n qeyri-müs?lmanlar sizinl? müharib? etm?dikl?ri müdd?tc? sevgi g?st?rm?li v? ?dal?t? riay?t etm?lisiniz. M?h?mm?d ibn ?bdülv?hhab?n ?slam?nda is? qeyri-müs?lmanlar?n q?zlar?n? ?vladlar?n? bazara ç?kir v? qul kimi sat?rlar. Biz M?h?mm?d ibn Abdullah?n (s) ?slam?n? q?bul etmi?ik sizin deyil!O xat?rlatd?: Sizin “islam?n?z” ?slam deyil! Ceçenistanda ?hli-sünn? aliml?rinin v?hhabill?ri ?z t?riq?tl?rind?n saymamaqlar? v? bunu birba?a elan etm?l?ri sevindirici hald?r. Biz d? deyirik ki onlar bizd?n deyil. Dem?li v?hhabil?rin ?slamdan olmamas? m?s?l?sind? yekdilik.Ay?tullah M?karim ?irazi v?hhabiliyin ?slamla heç bir ?laq?si olmayan saxta t?riq?t olmas?n? b?yan etm?kl? yana?? buyurdu: H?md olsun Allaha ki onlar? sars?dacaq amill?r d? haz?rd?r. Dünya art?q v?hhabil?rin t?hlük?li m?vcud oldu?unu anlama?a ba?lay?r.  Yay?m tarixi: 15.09.2016
Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Ayətullah Məkarim Şirazi Vatikanın sülh və ədalət şurasının sədri ilə görüşündə

Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

Ayətullah Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrinin ilk günündə:

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

 Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin müqəddəs Cəmkəran məscidinin xadimləri ilə görüşündə

Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

Fiqh-xaric dərsinin əvvəlində müzakirə olunmuşdur:

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

 Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrində:

Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1409