İslam və şiəliyi əməlinizlə dünyaya göstərin/ Camaat və alimlər azmış təriqətlərinin nüfuzundan ehtiyatlı olsunlar.

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 
makarem news

Ayətullah Məkarim Şirazi bir qrup argentinalı şiə tələbələrlə görüşündə:

İslam və şiəliyi əməlinizlə dünyaya göstərin/ Camaat və alimlər azmış təriqətlərinin nüfuzundan ehtiyatlı olsunlar.

Ölkənizdə digər dinlərin ardıcıllarına ehtiram göstərin, müqəddəs saydıqları şəxsiyyətlərə, atributlara hörmət edin ki, İslam tərbiyəsi görmüşlərin nə qədər yaxşı insan olduqlarını görsünlər.

İslam və şiəliyi əməlinizlə dünyaya göstərin/ Camaat və alimlər azmış təriqətlərinin nüfuzundan ehtiyatlı olsunlar.
Ölkənizdə digər dinlərin ardıcıllarına ehtiram göstərin, müqəddəs saydıqları şəxsiyyətlərə, atributlara hörmət edin ki, İslam tərbiyəsi görmüşlərin nə qədər yaxşı insan olduqlarını görsünlər.


Ayətullah Məkarim Şirazi bu gün “İmam Səccad (ə)” adına məsciddə təşkil olunan, Argentina dövlətinin bir qrup şiələri ilə görüşündə buyurdu: Çağdaş dünya materializmdən təngə gəlib. Bu da, insanların İslama yönəlməsinə səbəb olub.
O, əlavə etdi: Dinlər arasında İslam və şiə məzhəbi insanların ruhunu oxşaya bilir. Çünki, bu din və məzhəbdə xüsusi ağılauyğunluq var. Dəyərli “əl-Kafi” kitabı bu xüsusda maraqlı bəhslərə toxunub.


Ayətullah Məkarim Şirazi bunu da bildirdi: Şiə məzhəbi rasional bəhsləri çox gözəl şəkildə bəyan edir. Bu üzdən onu qəbul edənlər çoxdur. “Ərbəin” mərasimində dünyanın hər tərəfindən insanların toplandığını görürük, halbuki bunun mislini heç yerdə görmək olmaz.
Bu mərasimdə iyirmi milyon insanın iştirakına rəğmən, təhlükəsizlik baxımından ən kiçik problem yaşanmaması təəccüb doğurur. Bu, şiə təlimlərinin belə izdihamlı cəmiyyəti idarə edəcək qədər güclü olduğunu göstərir.


Ayətullah Məkarim Şirazi davamında bildirdi: Əməldə İslam və şiəliyi dünyaya göstərə bilərik. Bəlkə də eşitmisiniz, İslam Cənub-Şərqi Asiyaya nüfuz etmişdi və həmin nüfuz qoşun çəkməklə və təbliğatçılar göndərməklə olmamışdır, əksinə bəziləri ticarət məqsədilə oralara səfər edib İslam göstərişləri əsasında müştərilərlə rəftar ediblər; hüquqlarını qoruyub, ədəblə davranıblar. Belə faktorlar onların dinə yönəlmələrinə gətirib çıxarıb.
Ayətullah Məkarim Şirazi davamında buyurdu: Camaat bu təlimləri hardan öyrəndiklərini soruşub, onlar da İslamdan öyrəndiklərini bildiriblər. Nəticədə camaat İslamı sevib. Bu, əməllə ən gözəl təbliğatçı olmağın mümkünlüyünü göstərir.


Ayətullah Məkarim Şirazinin argentinalı şiələrə tövsiyyəsi
O, argentinalı şiələrə tövsiyəsində bunları xatırlatdı: Ölkənizdə digər dinlərin ardıcıllarına ehtiram göstərin, müqəddəs saydıqları şəxsiyyətlərə, atributlara hörmət edin ki, İslam tərbiyəsi görmüşlərin nə qədər yaxşı insan olduqlarını görsünlər.

Ayətullah Məkarim Şirazi insanların cəlb edilməsinə Peyğəmbərin (s) əməli əxlaqının səbəb olduğunu bəyan edərək buyurdu: Diqqət ediləsi digər bir məsələ cavanların etiqad və əxlaqlarını nəzarətdə saxlamaqdır. İslam proqramı ilə düşmən qarşısında möhkəm sədd çəkmək olar.
O, sonda bildirdi: Amerikalı politoloqlardan biri deyib ki, gün gələcək insanlar yuxudan azanla oyanacaq. Bu, İslam dininin genişlənməsini göstərir.
Yayım tarixi: 26.01.2017

 


Nəşr tarixi: « 2017/1/27 »
Tags
?lk?nizd? dig?r dinl?rin ard?c?llar?na ehtiram g?st?rin müq?dd?s sayd?qlar? ??xsiyy?tl?r? atributlara h?rm?t edin ki ?slam t?rbiy?si g?rmü?l?rin n? q?d?r yax?? insan olduqlar?n? g?rsünl?r.?slam v? ?i?liyi ?m?linizl? dünyaya g?st?rin/ Camaat v? aliml?r azm?? t?riq?tl?rinin nüfuzundan ehtiyatl? olsunlar.?lk?nizd? dig?r dinl?rin ard?c?llar?na ehtiram g?st?rin ?slam t?rbiy?si g?rmü?l?rin n? q?d?r yax?? insan olduqlar?n? g?rsünl?r.Ay?tullah M?karim ?irazi bu gün “?mam S?ccad (?)” ad?na m?scidd? t??kil olunan Argentina d?vl?tinin bir qrup ?i?l?ri il? g?rü?ünd? buyurdu: Ca?da? dünya materializmd?n t?ng? g?lib. Bu da insanlar?n ?slama y?n?lm?sin? s?b?b olub.O ?lav? etdi: Dinl?r aras?nda ?slam v? ?i? m?zh?bi insanlar?n ruhunu ox?aya bilir. Cünki bu din v? m?zh?bd? xüsusi a??lauy?unluq var. D?y?rli “?l-Kafi” kitab? bu xüsusda maraql? b?hsl?r? toxunub.Ay?tullah M?karim ?irazi bunu da bildirdi: ?i? m?zh?bi rasional b?hsl?ri çox g?z?l ??kild? b?yan edir. Bu üzd?n onu q?bul ed?nl?r çoxdur. “?rb?in” m?rasimind? dünyan?n h?r t?r?find?n insanlar?n topland???n? g?rürük halbuki bunun mislini heç yerd? g?rm?k olmaz.Bu m?rasimd? iyirmi milyon insan?n i?tirak?na r??m?n t?hlük?sizlik bax?m?ndan ?n kiçik problem ya?anmamas? t??ccüb do?urur. Bu ?i? t?liml?rinin bel? izdihaml? c?miyy?ti idar? ed?c?k q?d?r güclü oldu?unu g?st?rir.Ay?tullah M?karim ?irazi davam?nda bildirdi: ?m?ld? ?slam v? ?i?liyi dünyaya g?st?r? bil?rik. B?lk? d? e?itmisiniz ?slam C?nub-??rqi Asiyaya nüfuz etmi?di v? h?min nüfuz qo?un ç?km?kl? v? t?bli?atç?lar g?nd?rm?kl? olmam??d?r ?ksin? b?zil?ri ticar?t m?qs?dil? oralara s?f?r edib ?slam g?st?ri?l?ri ?sas?nda mü?t?ril?rl? r?ftar edibl?r; hüquqlar?n? qoruyub ?d?bl? davran?blar. Bel? faktorlar onlar?n din? y?n?lm?l?rin? g?tirib ç?xar?b.Ay?tullah M?karim ?irazi davam?nda buyurdu: Camaat bu t?liml?ri hardan ?yr?ndikl?rini soru?ub onlar da ?slamdan ?yr?ndikl?rini bildiribl?r. N?tic?d? camaat ?slam? sevib. Bu ?m?ll? ?n g?z?l t?bli?atç? olma??n mümkünlüyünü g?st?rir.Ay?tullah M?karim ?irazinin argentinal? ?i?l?r? t?vsiyy?siO argentinal? ?i?l?r? t?vsiy?sind? bunlar? xat?rlatd?: ?lk?nizd? dig?r dinl?rin ard?c?llar?na ehtiram g?st?rin ?slam t?rbiy?si g?rmü?l?rin n? q?d?r yax?? insan olduqlar?n? g?rsünl?r.Ay?tullah M?karim ?irazi insanlar?n c?lb edilm?sin? Pey??mb?rin (s) ?m?li ?xlaq?n?n s?b?b oldu?unu b?yan ed?r?k buyurdu: Diqq?t edil?si dig?r bir m?s?l? cavanlar?n etiqad v? ?xlaqlar?n? n?zar?td? saxlamaqd?r. ?slam proqram? il? dü?m?n qar??s?nda m?hk?m s?dd ç?km?k olar.O sonda bildirdi: Amerikal? politoloqlardan biri deyib ki gün g?l?c?k insanlar yuxudan azanla oyanacaq. Bu ?slam dininin geni?l?nm?sini g?st?rir.Yay?m tarixi: 26.01.2017
Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Ayətullah Məkarim Şirazi Vatikanın sülh və ədalət şurasının sədri ilə görüşündə

Ateizm, ekstremizm və etik pozuntular müasir dünyanın üç böyük problemidir. + Şəkil

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

Ayətullah Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrinin ilk günündə:

Builki həcc birlik həcci olmalıdır/ Müsəlmanlar həmişəkindən daha artıq müttəfiq olmalıdırlar

 Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin müqəddəs Cəmkəran məscidinin xadimləri ilə görüşündə

Bir qrup insanın müqəddəs Cəmkəran məscidini gözdən salmaq cəhdi

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

Fiqh-xaric dərsinin əvvəlində müzakirə olunmuşdur:

Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazının Livan və Tunis hadisələri ilə bağlı təhlili

 Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazi fiqhin ali mühazirələrində:

Qərb yeni növ demokratiya ixtira edib

CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 2273