Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

İslami hədislərdə özünütanımanın təsirləri

Sual : İslami hədislərə əsasən, insan şəxsiyyətinin kamilləşməsi və hidayətində özünütanımanın nə kimi təsirləri vardır?
Qısa cavab:
İslami hədislərdə  özünütanımanın bir çox müsbət təsirləri qeyd edilir, o cümlədən Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) buyurur:
“Özünü tanıyıb dərk edən şəxs böyük səadət və hidayətə nail olmuşdur.”
“Həqiqi arif o kəsdir ki, özünü tanısın və (əsarət bağlarından) azad etsin, onu səadətdən uzaqlaşdıran amilllərdən təmizləsin.”
“Özünü tanıyan şəxs nəfsi ilə mübarizəyə qalxar, özünü tanımayan isə nəfsini boş buraxar.”

İkinci xəlifə Ömərin İmam Əlinin (ə) dolğun elm və hikmətinə dair dediyi sözlər

Sual : Ömər ibn Xəttab Əlinin (ə) elmi mövqeyini hansı ifadələrlə bəyan etmişdir?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə Qazı Şüreyh xəlifədən mürəkkəb bir sual soruşdu. Xəlifə və digər səhabələr bu sualın cavabını tapa bilmədikdə İmam Əlinin (ə) yanına getdilər. Həzrət uşaqların analarının südünü tərəzidə çəkməklə kimin oğlan və kimin qız anası olduğunu müəyyən etdi.

Çətin bir sual qarşısında İmam Əlinin (ə) cavabı

Sual : İmam Əli (ə) oğlan və qız uşaqlarının analarını müəyyən etmək üçün nə etdi?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə Qazı Şüreyh xəlifədən mürəkkəb bir sual soruşdu. Xəlifə və digər səhabələr bu sualın cavabını tapa bilmədikdə İmam Əlinin (ə) yanına getdilər. Həzrət uşaqların analarının südünü tərəzidə çəkməklə kimin oğlan və kimin qız anası olduğunu müəyyən etdi.

Ömər ibn Xəttab və eyni vaxtda üç talaq

Sual : Ömər ibn Xəttab qadına eyni vaxtda üç talaq verilməsinə necə yanaşırdı? Onun bu yanaşması Quran və Peyğəmbərin (s) sünnəsi ilə uyğun gəlirdimi?
Qısa cavab:

Talaq ayələrindən aydın olur ki, talaqlar arasında fasilə salmaq lazımdır. Ailə münasibətlərini yenidən bərpa etmək üçdən az talaqdadır.

Ömərin qadına eyni vaxtda üç talaq verilməklə bağlı fitvası

Sual : Ömər ibn Xəttabın qadına üç talaq verilməklə bağlı fikri nə idi? Bu nəzəriyyə Quran və peyğəmbər (s) sünnəsi ilə müvafiq idimi?
Qısa cavab:

Nəql olunanlara görə qadına bir vaxtda üç dəfə talaq vermək Peyğəmbərin (s) sağlığında, Əbubəkrin dövründə, eləcə də Ömərin hakimiyyətinin əvvəlki iki ilində bir talaq hesab olunurdu. Amma Ömər həmin qanunu imzalayıb qüvvəyə mindirdi. Bu məsələ Quran ayələri ilə uyğunluq təşkil etmir.

“Məndən soruşun” hədisi və Həzrət Əlinin (ə) elmi üstünlüyü

Sual : Əhli-sünnə alimləri “səluni qəblə ən təfqiduni” hədisini necə və kimdən nəql etmişlər?
Qısa cavab:

İbn Həcər “Səvaiq” kitabında Səid ibn Müsəyyibin nəqlinə əsasən yazır: “Səhabələr arasında Əli ibn Əbu Talibdən başqa heç bir şəxs “məndən soruşun” ifadəsini işlətməmişdir.”

İkinci xəlifənin Cabiyədə etirafları

Sual : Ömər ibn Xəttabın Cabiyyədə xalqa söylədiyi sözlər hansı həqiqətləri üzə çıxarır?
Qısa cavab:

Səhih sənədlərlə Ömərdən nəql olunan rəvayətə əsasən Ömər etiraf edir ki, dediyi üç elmdə yalnız özünün qeyd etdiyi üç nəfər xəlifənin müraciət etdiyi şəxslərdir və xəlifənin özü də əmlakın qorunub-saxlanması və bölüşdürülməsindən əlavə vəzifə daşımır.

Məhəmməd peyğəmbərin (s) qəbri ilə yanaşı dəfn olunmaq Ömər üçün böyük bir fəzilətdir!

Sual : Ömər ibn Xəttabın peyğəmbərin (s) qəbrinin yanında dəfn olunması və bunun üçün Ayişədən icazə alınması xəlifə üçün bir fəzilət sayılırmı?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə İkinci xəlifə Ömər ibn Xəttab Məhəmməd peyğəmbərin (s) yanında dəfn olunması üçün Aişədən icazə aldı. Bu hərəkət “Biz peyğəmbərlər özümüzdən heç nəyi irs qoymuruq; bizdən qalan hər bir şey sədəqədir” hədisi ilə ziddiyyət daşıyır.

İkinci xəlifənin qeyri-ərəblərin irsi ilə bağlı əqidəsi

Sual : Ömər ibn Xəttabın qeyri-ərəblərin irsi ilə əlaqədar rəyi nə idi?
Qısa cavab:

Səid ibn Müsəyyibin belə dediyini eşitmişdir: “Ömər ibn Xəttab qeyri-ərəbləri irsdən məhrum edirdi. İslam dininin zəruri məsələlərindən biri də budur ki, irs qanunu bütün müsəlmanlar arasında qüvvədədir: istər ərəb olsun, istərsə də əcəm, hər yerdə dünyaya gəlirsə-gəlsin və hər yerdə yaşayırsa-yaşasın.

Talaq ayəsinin hökmünün qüvvədən düşməsi (nəsx edilməsi) barədə Eynidən nəql olunan təəccüblü söz

Sual : Talaq ayəsinin qüvvədən düşməsi – nəsx olunması barədə Eyninin sözü nə dərəcədə etibarlıdır?
Qısa cavab:

Bədruddin Eyni “Talaq” ayəsinin nəsxi ilə əlaqədar ehtimal edir ki, nəsxə səbəb olan qəti rəvayət onların əlinə çatmışdır ki, bizim əlimizə çatmamışdır.”

Maraqlıdır ki, bu nəsx xəbəri keçmişdəkilərdən heç birinin qulağına çatmamışdır. O da özündən əvvəl heç kəsin iddia etmədiyi bir şeyi iddia edərək Allahın kitabını oyuncağa çevirdi və onun kitabı, peyğəmbərin sünnəsi üçün heç bir qədir-hörmət qoymadı!

Xəlifə “Bəqərə” surəsini on iki ilə öyrənir

Sual : Ömər ibn Xəttabın “Bəqərə” surəsini uzun müddətə öyrənməsinin səbəbi nədir?
Qısa cavab:

Qurtubi öz təfsirində yazır: “Ömər “Bəqərə” surəsini onun fiqhi bəhsləri və içindəki mətləblərlə birlikdə on iki il müddətində öyrəndi.”

İkinci xəlifənin irsdə "ovl" ilə bağlı fitvası

Sual : Ömər ibn Xəttab irsdə ovl barəsində necə fətva vermişdir?
Qısa cavab:

İrsdə “ovl” Ömərin bidətlərindəndir. O da bundan ibarətdir ki, irsin miqdarı səhmlərinin miqdarından az olsa, çatışmayan miqdarı bütün varislərin arasında bölüşdürülər. Bu da Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-in nəzəriyyəsinin tam əksinədir.

İkinci xəlifə və şərab içmək

Sual : Ömər ibn Xəttab şərab içməyi necə təsvir edirdi?
Qısa cavab:

Rəvayətlərə görə “Maidə” surəsindəki ayə nazil olaraq aşkar şəkildə onu qadağan etdi və şərab içənə ilahi əzab vədi verdi. Ayələrinin bir hissəsi "vida" həccində nazil olan “Maidə” surəsi Peyğəmbərə (s) nazil olan son surədir. O, “Maidə” surəsinin Həccətul-vidada nazil olan ayələrindən müddətlər öncə şəraba adət etdiyindən nəbiz içməyə davam edir

Quşçi Ömərin mütə ilə bağlı nəzərinə bəraət qazandırır

Sual : Quşçi Ömər ibn Xəttabın müvəqqəti izdivacla əlaqədar rəyinə necə bəraət qazandırır? Onun sözləri səhihdirmi?
Qısa cavab:

Quşçi ikinci xəlifənin müvəqqəti nikahı haram etməsi ilə bağlı yazır: “Bu işi ona heç bir irad gətirmir. Çünki bir müctəhidin ictihadla əlaqədar məsələlərdə başqa bir müctəhidlə ixtilafı təzə məsələ deyildir!” Lakin heç bir halda adi bir insan bütün kainatın sərvəri ilə müqayisə oluna bilməz, onun nəzərini Peyğəmbərin nəzəri ilə eyni səviyyədə qərar vermək olmaz!

“Əl-vəşiə” kitabının müəllifinin müvəqqəti nikah barəsindəki sözü

Sual : “Əl-vəşiə” kitabının müəllifinin müvəqqəti izdivac barəsindəki iddiası nədir və onun sözünə etibar olunurmu?
Qısa cavab:

“Əl-vəşiə” kitabının müəllifinin nəzərinə görə, sanki bu ayənin mütə barəsində nazil olması şiələrə məxsus iddia hesab olunur, qeyri-şiə kitablarında da belə bir nəzəriyyə tapılmır! Halbuki əhli-sünnət kitablarına müraciət etdikdə belə bir əqidə öz sahibinin cəhalət və məlumatsızlığını göstərir.

Səhabə və tabeininin müvəqqəti izdivaca münasibəti

Sual : Səhabə və tabeindən kimlər müvəqqəti izdivacı halal hesab edirdi?
Qısa cavab:

Mərhum Əllamə Əmini “Əl-qədir” kitabında müvəqqəti izdivacı halal bilən səhabə və tabeindən 20 nəfərinin adını çəkir. Biz burada Cabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Ömər kimi səhabələrin adını qeyd edirik.  

Ömərin həcc mütəsi və qadınlar mütəsi barəsindəki nəzəri

Sual : Ömər ibn Xəttab həcc mütəsi və qadınlar mütəsi ilə bağlı necə hökm etdi?
Qısa cavab:

Sayı 40-dan artıq olan "iki mütə" hədislərinin bəzisi səhih, bəzisi “həsən”dir. Hamısı da buna dəlalət edir ki, hər iki mütə bu barədə nazil olan ayələr və Peyğəmbər sünnəti əsasında Peyğəmbərin dövründə halal idi və onu qadağan edən ilk şəxs Ömər olmuşdur.

Müvəqqəti evlənmə barəsində Ömərin fətvası nə idi?

Sual : Ömər ibn Xəttab müvəqqəti izdivac barəsində necə hökm çıxardı?
Qısa cavab:

Nafe, Abdullah ibn Ömərdən “Mütənin hökmü nədir?” − deyə soruşdu, o, cavab verdi: “Haramdır! Bilin ki, Ömər ibn Xəttab bir şəxsi bu iş üstündə tutsaydı, daşqalaq edərdi!”

Təməttö həcci ilə bağlı Ömərin ictihadı

Sual : Təməttö həcci barəsində Ömər İbn Xəttabın nəzəri nə idi?
Qısa cavab:

Nəql olunur ki, Əbu Musa təməttö həccinin halal olması ilə bağlı fətva verirdi. Bir nəfər ona dedi: “Bəzi fətvaların barədə ehtiyatlı ol! Xəbərin yoxdur ki, səndən qabaq möminlərin əmiri həcc mərasimi barəsində hansı dəyişikliklər etmişdir!”

Rəcəb ayının orucu barəsində ikinci xəlifənin rəyi

Sual : Ömər ibn Xəttabın rəcəb ayında oruc tutmağa münasibəti necə idi?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə ikinci Xəlifə rəcəb ayında oruc tutduqlarına görə bir qrup insanın əllərinə o qədər vurdu ki, onlar oruclarını açmağa məcbur oldular. Lakin dörd məzhəb fəqihlərinin hamısı Rəcəb ayının orucunu müstəhəb hesab etmişlər. Təkcə hənbəlilər demişlər ki, “Rəcəb ayının bütün günlərini oruc tutmaq məkruhdur, əgər ay əsnasında bir gün oruc tutmasa, onda bu məkruhluq aradan qalxır.”

İkinci xəlifənin Məscidul-Əqsanın fəziləti ilə bağlı məlumatı

Sual : Ömər ibn Xəttabın Məscidul-Əqsanın fəziləti bağlı məlumatı nə dərəcədə idi?
Qısa cavab:

Məhəmməd peyğəmbərdən (s) belə nəql olunur: “Səfər yükünü yalnız üç məscidə doğru bağlayın: Məscidul-Həram, mənim məscidim və Məscidul-Əqsa.” Digər hədislər də Məscid əl-Əqsanın fəzilətlərinə toxunur. Lakin ikinci xəlifə rəvayətə görə səhabələrdən bəzisini bu işdən çəkindirirdi.

“Bəraət” ayələrinin Əbubəkr vasitəsi ilə təbliği

Sual : Allah tərəfindən “Bəraət” surəsinin ilk ayələrini çatdırmaq üçün kim seçilmişdi?
Qısa cavab:

“Bəraət” surəsinin on ayəsi nazil olan zaman Peyğəmbər (s) Əbubəkri çağırdı və bu ayələri elan etmək üçün onu Məkkəyə yolladı. Sonra Əlini (ə) çağırıb buyurdu: “Özünü Əbubəkrə çatdır, hər yerdə görsən, məktubu ondan al və Məkkə əhlinə doğru gedib onlara elan et.” Bu rəvayət bir çox mənbələrdə qeyd olunmuşdur.

İkinci xəlifənin Peyğəmbərdən (s) hədis nəql etməyə münasibəti

Sual : Ömər ibn Xəttabın Peyğəmbərdən (s) hədis nəql olunmasına münasibəti necə idi?
Qısa cavab:

Nəqllərə görə Ömər bin Xəttab bəzi səhabələri hədis nəql etməyə qoymazdı. Rəvayətə görə bəzi səhabələrə çox hədis nəql etdiyinə görə xəlifə Ömərin zamanında Mədinədən çıxmaq qadağan olunmuşdu.

İkinci xəlifənin Quran barədə verilən suala münasibəti

Sual : Ömər ibn Xəttab Quranla bağlı verilmiş suallara necə cavab verərdi?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə Ömər Quranın sözləri haqqında sual və mübahisəni sevmirdi və buna görə bəzi şəxsləri ciddi cəzalandırmışdı. Belə ki, hətta İbn Abbas ondan Quran haqqında sual soruşmağa qorxardı.

İkinci xəlifənin adlar və künyələrlə bağlı rəyi

Sual : Ömər ibn Xəttabın ayrı-ayrı insanların adları və künyələri barəsindəki nəzəri nə idi?
Qısa cavab:

Bəzi hədislərə görə ikinci xəlifə Əbu İsa kunyəsini seçməyi, həmçinin uşaqlara peyğəmbərin adının qoyulmasını qadağan edir, əksinə peyğəmbərin məsləhət görmədiyi bir adı bəyənirdi.

Əli (ə) islam ümmətinin Zul-qərneyni

Sual : Hədislərdə kim bu ümmətin “Zul-qərneyn”i kimi təqdim olunur?
Qısa cavab:

Hədislərdə bəzən Həzrət Əli (ə) Zülqərneyn adlandırılır, bəzən də Zülqərneyn deyildikdə Həzrət Əli (ə) nəzərdə tutulur. Məsələn hədislərin birində Məhəmməd peyğəmbərdən nəql olunur ki, sən (Əli) cənnətin Zul-qərneynisən.”

İkinci xəlifənın bayram namazının surəsindən məlumatsızlığı

Sual : Nəqllərə görə ikinci xəlifənin bayram namazının surəsi ilə bağlı nə dərəcədə məlumatı var idi?
Qısa cavab:

Rəvayətə görə Ömər bayram namazında hansı surənin oxunduğunu Əbu Vaqid Leysidən soruşdu.

İkinci xəlifə və ərəb sözlərinin mənası

Sual : Ömər ibn Xəttab ərəb sözlərinin mənasını nə dərəcədə bilirdi?
Qısa cavab:

Hədis mənbələrində Ömər ibn Xəttabın müxtəlif Ərəb sözlərinin mənasını bilməməsi ilə bağlı bəzi faktlar var. Misal üçün “və ma cəələ əleykum fiddini min hərəc” ayəsinindəki “hərəc” sözünün mənasını başqa Ərəb tayfasından soruşdu.

Səhifə sayı : 6